wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

VISI
Menjadi sebuah badan kawal selia pengurusan kewangan badan berkanun yang efektif.

MISI
Memastikan badan berkanun mengamalkan tadbir urus kewangan yang baik dan mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan.

OBJEKTIF

 1. Melaksanakan fungsi agensi pusat bagi badan berkanun dalam urusan mendapatkan kelulusan bagi perkara-perkara di bawah bidang kuasa Menteri Kewangan;
 2. Memantau dan melaporkan prestasi kewangan badan berkanun;
 3. Menyediakan pekeliling/ peraturan/ garis panduan berkaitan pengurusan kewangan untuk diterimapakai oleh badan berkanun; dan
 4. Memastikan tadbir urus badan berkanun yang baik serta memastikan keberkesanan Lembaga Pengarah melalui wakil Kementerian Kewangan di dalam badan berkanun.

 

FUNGSI
Seksyen Dasar, Kewangan, Kemudahan Awam dan Pertahanan

 1. Menganalisis dan menyemak perkara-perkara berkaitan dasar dan peraturan berhubung pengurusan Badan Berkanun Persekutuan (BBP).
 2. Merangka dasar dan hala tuju strategik pengurusan BBP.
 3. Menyelaras maklum balas dan ulasan Kementerian Kewangan terhadap isu berkaitan BBP.
 4. Menyediakan Memorandum Jemaah Menteri mengenai Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan bagi BBP di bawah Kementerian Kewangan.
 5. Menganalisis aliran tunai BBP bagi tujuan kelulusan penyaluran geran mengurus dan pembangunan.
 6. Menyediakan perakuan bagi permohonan pelaburan, pinjaman, dan penubuhan syarikat BBP selaras dengan Akta Tubuh masing-masing dan Akta Badan Berkanun (Kuasa Meminjam) 1999 [Akta 598].
 7. Menyediakan perakuan bagi permohonan pinjaman, pelaburan, penubuhan syarikat dan pelupusan aset bagi Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) dan Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri (PKPN) selaras dengan Akta Perbadanan (Kekompetenan Badan Perundangan Negeri) 1962 [Akta 380].


Seksyen Sosial dan Ekonomi Negeri

 1. Menganalisis aliran tunai BBP bagi tujuan kelulusan penyaluran geran mengurus dan pembangunan.
 2. Menyediakan perakuan bagi permohonan pelaburan, pinjaman, dan penubuhan syarikat BBP selaras dengan Akta Tubuh masing-masing dan Akta Badan Berkanun (Kuasa Meminjam) 1999 [Akta 598].
 3. Menyediakan perakuan bagi permohonan pelaburan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) selaras dengan Seksyen 40(4), Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171].
 4. Menganalisis Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan BBP di bawah Kementerian lain selain Kementerian Kewangan bagi tujuan menyediakan ulasan Kementerian Kewangan untuk pembentangan kepada Jemaah Menteri dan Parlimen.
 5. Mengawalselia dan memantau tadbir urus serta pengurusan kewangan Pihak Berkuasa Koridor (PBK).


Seksyen Tadbir Urus Lembaga Pengarah

 1. Menguruskan proses pelantikan Anggota Lembaga Pengarah oleh Menteri Kewangan bagi BBP di bawah Kementerian Kewangan seperti yang ditetapkan di bawah Akta Tubuh BBP.
 2. Menguruskan pencalonan wakil Kementerian Kewangan dalam Lembaga Pengarah BBP/ Syarikat BBP/ Badan Berkanun Negeri (BBN)/ PKEN/ PKPN di bawah Kementerian lain.
 3. Memproses cadangan pelantikan baharu dan pelantikan semula Ketua Pegawai Eksekutif BBP di bawah Kementerian Kewangan.
 4. Memberi khidmat nasihat serta melaksanakan latihan peningkatan kompetensi dan kemahiran kepada wakil Kementerian Kewangan dalam Lembaga Pengarah BBP.
 5. Menguruskan permohonan berhubung gaji, elaun, bonus dan kemudahan bagi Anggota Lembaga Pengarah/ Jawatankuasa.
 6. Menguruskan semua hal ehwal berkaitan pentadbiran bahagian.

 

PIAGAM PELANGGAN

Bil. Perkara Tempoh Masa
1. Keputusan penyaluran geran mengurus dan pembangunan tahunan kepada BBP dikeluarkan. 7 hari bekerja setelah dokumen lengkap diterima
2. Keputusan permohonan pinjaman / pelaburan / penubuhan syarikat BBP/ PKEN/ PKPN/ PBT dikeluarkan. 14 hari bekerja setelah dokumen lengkap diterima
3. Ulasan Kementerian Kewangan ke atas Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Badan Berkanun bagi tujuan pembentangan di Mesyuarat Jemaah Menteri dan Parlimen. 7 hari bekerja
4. Menguruskan pencalonan baharu dan pencalonan semula wakil Kementerian Kewangan sebagai Ahli Lembaga Pengarah BBP. 14 hari bekerja untuk persetujuan Pengurusan Tertinggi
5. Menguruskan cadangan pelantikan baharu/ pelantikan semula/ penamatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan Ahli Lembaga Pengarah dalam Badan Berkanun di bawah Kementerian Kewangan untuk kelulusan Menteri Kewangan. 14 hari bekerja setelah dokumen lengkap diterima
6. Menyediakan ulasan Kementerian Kewangan ke atas cadangan pindaan Akta BBP. 14 hari bekerja