wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

VISI
Menjadi penyumbang ke arah kecemerlangan pengurusan kewangan dan akauntabiliti Kementerian Kewangan.

MISI
Menjalankan pengauditan secara profesional ke arah meningkatkan prestasi pengurusan kewangan Kementerian Kewangan.

OBJEKTIF
Membantu organisasi mencapai maklumatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus.

FUNGSI

 1. Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi;
 2. Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan;
 3. Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa;
 4. Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan;
 5. Memberi nasihat/pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT;
 6. Menjalankan pengauditan di Perbendaharaan Malaysia dan Jabatan-jabatan di bawah Kementerian Kewangan;
 7. Melaporkan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan;
 8. Menyediakan Rancangan Tahunan Audit Dalam dan Laporan Audit Dalam untuk kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan; dan
 9. Membentangkan Laporan Audit Dalam dan Laporan Audit Luar di Mesyuarat Jawatankuasa Audit.

 

PIAGAM PELANGGAM

 1. Mengeluarkan laporan atau pemerhatian audit dalam tempoh satu bulan selepas selesai kerja pengauditan;
 2. Menyediakan Laporan Tahunan Audit Dalam sebelum akhir bulan Mac tahun berikutnya.

 

 CARTA ORGANISASI