wrapper

Hot Topics

Estimated Federal Expenditure 2020

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Prakata iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2020 v
Kandungan vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2020 1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Dan Pembangunan 15
 
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2020
T.1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong 31
T.2 Elaun-elaun Diraja 32
T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim 33
T.4 Ketua Audit Negara 35
T.5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat 36
T.6 Yang di-Pertua Dewan Negara 37
T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya 38
T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan 39
T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 40
T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 41
T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis 42
T.12 Perbendaharaan 43
T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara 47
T.14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran 49
B.1 PARLIMEN 55
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 59
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 63
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 69
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 75
B/P.6 JABATAN PERDANA MENTERI 83
B/P.7 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 101
B.8 JABATAN PEGUAM NEGARA 111
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 121
  KEMENTERIAN KEWANGAN  
B/P.10 Perbendaharaan 131
B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan 147
B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun 152
B/P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 157
B/P.15 KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI 171
B/P.20 KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA 179
B/P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 187
B/P.22 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 203
B/P.23 KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI 219
B/P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 237
B/P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA 251
B/P.26 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN 263
B/P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 271
B/P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 289
B/P.30 KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM 301
B/P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA 315
B.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 329
B/P.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 329
B/P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 347
B/P.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 371
B/P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 381
B/P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 391
B/P.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 405
B/P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 419
B/P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 431
B/P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 441
B/P.63 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 455
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA 481
LAMPIRAN
A Kumpulan Wang Pembangunan 2019-Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 484
B Kumpulan Wang Pembangunan 2020-Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020 485
C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2020 Mengikut Objek Sebagai dan Am 487
C1 Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2020 488
D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2020 498
E Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2018 499
F Jadual Butiran Tahun 2019 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2020 500