wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

 • Akta Perbekalan

  Punca Kuasa Perkara
  Perkara 100 Perlembagaan Persekutuan. Seksyen 6 dan 13 Akta Prosedur Kewangan 1957 Satu Akta Yang Membenarkan Menteri Kewangan Mengeluarkan Sejumlah Wang Seperti Yang Diluluskan oleh Parlimen Daripada Kumpulan  Wang Disatukan.

 • Akta Perbekalan Tambahan

  Punca Kuasa Perkara
  Perkara 101 Perlembagaan Persekutuan. Seksyen 6 dan 13 Akta Prosedur Kewangan 1957 Satu Akta Yang Membenarkan Menteri Kewangan Mengeluarkan Sejumlah Wang Seperti Yang Diluluskankan Oleh Parlimen Daripada Kumpulan Wang Disatukan Untuk Tujuan Menampung Perbelanjaan Tambahan Atau Perbelanjaan Yang melebih Peruntukan.

 • Akta Kumpulan Wang Pembangunan

  Punca Kuasa Perkara
  Seksyen 2 Penerimaan Wang ke dalam Kumpulan Wang Pembangunan
  Seksyen 3 Penggunaan Wang Di dalam Kumpulan Wang Pembangunan
  Seksyen 4 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan dan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan
  Seksyen 5 Viremen Peruntukan Pembangunan
  Seksyen 6 Simpanan Luar Jangka
  Seksyen 8 Pengeluaran Wang Daripada Kumpulan Wang Disatukan

 • Arahan Perbendaharaan

  Punca Kuasa Perkara
  AP.7 Perbendaharaan Menjalankan Pengawalan Atas Perbelanjaan Semua Kementerian Dan Jabatan Kerajaan dan Semua Perkara Mengenai Acara Kewangan Dan Perakaunan.
  AP.13 Kawalan Perbendaharaan Atas Perbelanjaan Wang Awam Persekutuan oleh Pegawai Pengawal hendaklah Dijalankan seperti berikut: (a) Merangka dan Mengemukakan CadanganDan Kelulusannya oleh Perbendaharaan; (b) Pelaksanaan atau Pentadbiran Sesuatu Program/Projek; (c) Pemantauan; dan (d) Laporan Ketua Audit Negara
  AP.14 Waran
  AP.15 Perbelanjaan Tertanggung (Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan)
  AP.16 Maksud Wang Anggaran Perbelanjaan
  AP.29 Penyediaan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan - Pekeliling/Surat Pekeliling Anggaran (Call Circular).
  AP.31 Pemeriksaan Draf Anggaran Perbelanjaan
  AP.32 Huraian Bagi Tiap-tiap Butiran Yang Bersifat Luar Biasa Dan Prestasi Perbelanjaaan Dan Pungutan Hasil Tahun Lepas
  AP.33 Anggaran Hasil
  AP.34 Anggaran Perbelanjaan
  AP.35 Maksud Perbelanjaan
  AP.36 Objek Perbelanjaan Emolumen
  AP.37 Perjawatan Sementara Yang Bergaji Bulanan.
  AP.38 Elaun-elaun Dan Caruman KWSP Bagi Jawatan Yang Tidak Dibayar Daripada Emolumen
  AP.41 Pengujudan Program Baru/Aktiviti dan Kod Perjenisan Hasil dan Perbelanjaan
  AP.43 Anggaran Pembangunan
  AP.44 Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan
  AP.45 Pengujudan Jawatan Sementara Di Bawah Vot Pembangunan Dan Pembelian Barang-barang Dan Loji
  AP.46 Penyediaan Jadual Perbelanjaan Pembangunan Bagi Projek-projek Yang Dilulus kan Di bawah Rancangan Malaysia Semasa.
  AP.48 Perubahan Jawatan Awam
  AP.51 Pindah Peruntukan.
  AP.58 Pembayaran Yang Memerlukan Kebenaran Khas
  AP.59 Pembayaran bagi Barang-Barang dan Perkhidmatan Yang Dibekal Dengan Suci Hati Tidak Boleh Ditahan
  AP.304 Laporan Ketua Audit Negara

 • Akta Tatacara Kewangan 1957

  Punca Kuasa Perkara
  Seksyen 6 Pengelolaan dan Pengawalan Kumpulan Wang Disatukan.(Management and control of Consilidated Funds)
  Seksyen 11 Kumpulan Wang Luar Jangka (Contingencies Fund)
  Seksyen 13 Pembayaran Wang dan Pengeluaran Dari Kumpulan Wang Disatukan (Payment of moneys)
  Seksyen 15 Anggaran dan Viremen (Estimates and virements)

 • Perlembagaan Malaysia

  Punca Kuasa Perkara
  Perkara 97. Kumpulan Wang Disatukan
  Perkara 98. Perbelanjaan Yang Dipertanggungkan pada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan
  Perkara 99. Pembentangan Anggaran Pendapatan Dan Perbelanjaan di dalam Dewan Rakyat sebelum permulaan tahun Kewangan berkenaan.
  Perkara 100. Rang Undang-Undang Perbekalan
  Perkara 101. Perbelanjaan Tambahan dan Perbelanjaan Lebih
  Perkara 102. Kuasa yang membenarkan perbelanjaan masuk akaun bagi maksud yang tidak dinyatakan
  Perkara 103. Penubuhan Kumpulan Wang Luar Jangka
  Perkara 104. Pengambilan keluar daripada Kumpulan Wang Disatukan
  Perkara 105. Ketua Audit Negara
  Perkara 108. Majlis Kewangan Negara
  Perkara 109. Pemberian Kepada Negeri-negeri
  Perkara 110. Penyerahhakan cukai dan fi kepada negeri 
  Perkara 112. Had-had Perubahan Kepada Perjawatan Negeri-negeri Serta Kadar Emolumen