Print this page

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2014

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Pendahuluan iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2014 v
Kandungan vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2014 1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Pembangunan 13
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM
DAN PRESTASI 2014
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
T.1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong 28
T.2 Elaun-elaun Diraja 29
T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim 30
T.4 Ketua Audit Negara 31
T.5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat 32
T.6 Yang di-Pertua Dewan Negara 33
T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya 34
T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan 35
T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 36
T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 37
T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis 38
T.12 Perbendaharaan 39
T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara 42
T.14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran 44
PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN
B.1 PARLIMEN 51
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 55
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 59
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 67
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 73
JABATAN PERDANA MENTERI
B/P.6 Jabatan Perdana Menteri 81
B/P.7 Jabatan Perkhidmatan Awam 133
B.8 Jabatan Peguam Negara 147
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 165
KEMENTERIAN KEWANGAN
B/P.10 Perbendaharaan 179
B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan 199
B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun 203
B/P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 207
B/P.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 223
B/P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 223
B/P.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH 265
B/P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR 289
B/P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 315
B/P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 333
B/P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 349
B/P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 369
B/P.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR 393
B/P.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 403
B/P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN 417
B/P.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 437
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 449
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 455
B/P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 499
B/P.43 KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 531
B/P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 555
B/P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 565
B/P.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 583
B/P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 603
B/P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 523
B/P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 641
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA 663
  Penyata Kedudukan Kewangan Pada 31 Disember 2012 667
  Penyata Hutang Awam dan Jaminan seperti Pada 31 Disember 2012 671
LAMPIRAN
A Kumpulan Wang Pembangunan 2013 - Pro-Forma Penyataan Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2013 685
B Kumpulan Wang Pembangunan 2014 - Pro-Forma Penyataan Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014 686
C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2014 Mengikut Objek Sebagai dan Am 687
C-1 Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2014 688
D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2014 698
E Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2012 699
F Jadual Butiran Tahun 2013 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2014 700

Kemaskini Terakhir : 10 Oktober 2014