wrapper

Topik Popular

BAB 1 : Ekonomi Malaysia Dalam Tahun 1997 dan Prospek Bagi Tahun 1998
BAB 2 : Pengurusan Ekonomi Malaysia Pada Tahun 1997
BAB 3 : Tinjauan Ekonomi Antarabangsa
BAB 4 : Prestasi Sektoral
BAB 5 : Prestasi Kewangan Sektor Awam
BAB 6 : Prestasi Sektor Swasta
BAB 7 : Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pasaran Pertukaran Mata Wang Asing
BAB 8 : Harga, Gunatenaga dan Upah
BAB 9 : Perkembangan Dalam Sistem Kewangan
BAB 10 : Arah Aliran Sosial
Carta
Carta 1.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 1.2 : Jurang Tabungan-Pelaburan
Carta 3.1 : Negara-negara Perindustrian - Petunjuk-petunjuk Ekonomi Utama
Carta 3.2 : Arah Aliran Penentu Ekonomi Negara-negara Perindustrian
Carta 3.3 : Negara-negara Membangun - Petunjuk-petunjuk Ekonomi Utama
Carta 4.1 : Indeks Pengeluaran Perkilangan
Carta 4.2 : Indeks Pengeluaran Pertanian
Carta 4.3 : Indeks Pengeluaran Perlombongan
Carta 5.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa
Carta 5.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Negara Kasar
Carta 5.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
Carta 5.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
Carta 5.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
Carta 5.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Keatas Hutang Kerajaan
Persekutuan
Carta 5.7 : Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber
Carta 5.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
Carta 5.10 : Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara
Carta 6.1 : Petunjuk-Petunjuk Penggunaan Swasta
Carta 6.2 : Petunjuk-Petunjuk Pelaburan Swasta
Carta 7.1 : Struktur Eksport
Carta 7.2 : Minyak Kelapa Sawit - Eksport dan Harga
Carta 7.3 : Kayu Gergaji dan Kayu Balak - Eksport Dan Nilai Seunit
Carta 7.4 : Getah-Eksport dan Harga
Carta 7.5 : Minyak Mentah - Eksport dan Harga
Carta 7.6 : Timah-Eksport dan Harga
Carta 7.7 : Haluan Perdagangan
Carta 7.8 : Imbangan Pembayaran
Carta 7.9 : Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia
Carta 8.1 : Indeks Harga Pengguna
Carta 8.2 : Indeks Harga Pengeluar
Carta 8.3 : Petunjuk-Petunjuk Gunatenaga
Carta 9.1 : Arah Aliran Kewangan
Carta 9.2 : Bank Perdagangan
Carta 9.3 : Bursa Saham
Carta 10.1 : Kadar Kemiskinan dan Bilangan Isi Rumah Miskin
Carta 10.2 : Kadar Kelahiran Kasar, Kadar Kematian Kasar dan Kadar Mortaliti Bayi
Carta 10.3 : Bilangan Doktor yang Berdaftar dan Nisbah Doktor-Penduduk
Carta 10.4 : Bilangan Hospital Kerajaan, Klinik dan Katil
Carta 10.5 : Bilangan Hospital Swasta, Rumah Perawatan dan Bersalin serta Katil
Carta 10.6 : Bilangan Sekolah Bantuan Kerajaan dan Institusi Pendidikan Tinggi
Carta 10.7 : Enrolmen di Sekolah Bantuan Kerajaan dan Institusi Pendidikan Tinggi, Nisbah guru-
murid serta Bilangan Pelajar (Ijazah Pertama) mengikut Jenis Aliran Kursus
Carta 10.8 : Bilangan Perpustakaan Awam dan Bahan Perpustakaan
Carta 10.9 : Keahlian di Perpustakaan Awam
Carta 10.10 : Taburan Unit Rumah Mengikut Kategori Kos
Carta 10.11 : Peratusan Taburan Unit Rumah Mengikut Kategori Kos
Carta 10.12 : Liputan Bekalan Air dan Elektrik
Carta 10.13 : Bilangan Pelanggan Telefon Mengikut Sektor, Bilangan Telefon setiap 100 Penduduk
dan Bilangan Aduan Setiap 1,000 talian
Carta 10.14 : Indeks Kualiti Air Sungai
Carta 10.15 : Punca-punca Pencemaran Udara
Carta 10.16 : Jenis Aduan Kes Pencemaran yang Diterima oleh Jabatan Alam Sekitar
Carta 10.17 : Bilangan Kes Kesejahteraan Keluarga yang Dilaporkan Mengikut Negeri
Carta 10.18 : Pengedalian Kes Penderaan Kanak-Kanak yang Dilaporkan ke Jabatan Kebajikan
Masyarakat sehingga 25 April, 1997
Carta 10.19 : Bilangan Kes Penderaan Kanak-Kanak yang Dilaporkan
Carta 10.20 : Bilangan Kes Pembuangan Bayi Mengikut Negeri
Carta 10.21 : Bilangan Kes Perkosaan yang Dilaporkan Mengikut Negeri