Majlis Perasmian Kompleks Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

MAJLIS PERASMIAN
KOMPLEKS KASTAM WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR


UCAPAN ALUAN
OLEH

TAN SRI NOR MOHAMED YAKCOP
 MENTERI KEWANGAN 11

 


KELANA JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
24 JULAI 2005

 

 


Bismillahirahman nirahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Y Bhg. Tan Sri Abdul Halil bin Abd. Mutalib
Ketua Pengarah Kastam

Y Berusaha Dato’ Mohd. Rajion bin Mat Idin
Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan

Y Bhg. Dato’-Dato’

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.

Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah  kepada semua warga Kastam, khasnya  Kastam Diraja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sempena perasmian Kompleks Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelana Jaya pada pagi ini.

2. Pembinaan Kompleks Kastam Kelana Jaya yang indah ini merupakan satu daripada usaha Kerajaan untuk menyediakan kemudahan pejabat yang lengkap untuk  faedah dan kebaikan, bukan sahaja kepada  kakitangan Kastam, tetapi juga kepada orang ramai yang mengunjungi pejabat Kastam untuk mendapatkan perkhidmatan.

3. Selain daripada bangunan pejabat, Kompleks ini juga mempunyai unit-unit perumahan yang mencukupi untuk semua kakitangan daripada setiap peringkat. Di samping itu, ianya dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan dan prasarana seperti surau, padang permainan dan tempat letak kereta. Semuanya ini adalah selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menyediakan kemudahan perumahan dan persekitaran yang selesa bagi kakitangan Kerajaan, terutamanya bagi kakitangan beruniform.

4. Saya berharap dengan semua kemudahan pejabat dan perumahan   yang disediakan ini akan dapat meningkatkan lagi produktiviti  serta menjadikan tenaga kerja Kastam lebih berdedikasi, komited dan efisien. 

5. Di samping kemudahan pejabat yang disediakan, lokasi Kompleks ini yang  strategik akan juga memudahkan para pelanggan untuk berurusan dengan Jabatan Kastam. Dalam memberi perkhidmatan kepada orang ramai, saya berharap semua warga Kastam akan meningkatkan lagi amalan mesra pelanggan,  mengutamakan kualiti perkhidmatan serta memberikan perkhidmatan dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Dengan menghayati budaya kerja ini akan memudahkan lagi orang ramai berurusan dengan Kastam, di samping menjamin kepuasan para pelanggan dengan kualiti perkhidmatan yang diberikan. Dengan ini juga, dapat kita menambah kesedaran orang ramai mengenai tanggungjawab mereka untuk membayar cukai.

Hadirin sekalian,

6. Kastam DiRaja bertanggungjawab memungut hasil cukai tak langsung atau indirect taxes, seperti duti ekspot, import dan eksais serta cukai jualan dan perkhidmatan, yang merupakan sumber yang kedua besar dalam penjanaan hasil Kerajaan. Dalam hal ini, saya ingin merakamkan  penghargaan Kerajaan kepada Kastam Diraja yang telah berjaya memungut hasil sebanyak 12.2 bilion ringgit dalam tempoh enam bulan pertama tahun ini, iaitu merupakan peningkatan sebanyak 19 peratus berbanding dengan 10.3 bilion ringgit dalam tempoh yang sama tahun 2004.  Sudah tentunya, peningkatan ini akan menyumbang kepada penambahan sumber kewangan Kerajaan untuk membiyaai pembangunan ekonomi negara.

7. Saya percaya Kastam DiRaja akan terus melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan cekap, produktif dan senantiasa mengamalkan budaya kerja berprestasi tinggi. Sesungguhnya, dengan dedikasi dan komitmen  serta gabungan tenaga yang lebih mantap dari semua warga Kastam, tanggungjawab ini akan dapat dilaksanakan dengan lebih cemerlang lagi.

8. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kastam Diraja Malaysia sempena Majlis Perasmian Kompleks Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pagi ini.


Wabilahitaufik walhidayah,
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

Kementerian Kewangan
24 Julai 2005