• Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2007 - Garis Panduan Untuk Penyediaan Dan Pembentangan Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan.

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2004 - Penubuhan Jawatankuasa Kewangan Dan Akaun Di Agensi Kerajaan Persekutuan.

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2000 - Pemakaian Akta Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605)

 • Arahan Kementerian Kewangan (3.11.2000) - Pindaan Terhadap Arahan kepada Pengerusi/Ketua Pegawai Eksekutif/ Ketua Pengarah Mengenai Kedudukan Sebagai Ahli Lembaga

 • Arahan Kementerian Kewangan (24.8.2000) - Pindaan Terhadap Arahan kepada Pengerusi/Ketua Pegawai Eksekutif/ Ketua Pengarah Mengenai Kedudukan Sebagai Ahli Lembaga

 • Arahan Kementerian Kewangan (7.5.2000) - Arahan Kepada Pengerusi Eksekutif/Ketua Eksekutif/ Ketua Pengarah Badan-badan Berkanun

 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1999 - Had Nilai Perolehan, Kuasa dan Tanggungjawab Lembaga Perolehan dan Jawatankusa Sebutharga

 • Surat Pekeliling Am Bil. 3/1998 - Garis Panduan Mengenai Peranan Dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan

 • Arahan Kementerian Kewangan (7.7.1997) - Laporan Audit Dalam

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1997 - Dasar Mengenai Penubuhan Syarikat Milik Penuh Kerajaan Negeri Untuk melaksanakan Projek Secara Swasta

 • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1996 - Pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Yang Standard di badan-badan Berkanun Persekutuan (SAGA)

 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12/1995 - Penglibatan Pegawai Pengawal Dalam Pengurusan Stor Dan Aset di Kementerian/ Jabatan dan Badan-badan Berkanun

 • Surat Pekeliling Am Bil.1/1995 - Penyediaan Laporan Ringkas Kedudukan Kewangan dan Prestasi Tahunan Badan-badan Berkanun

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1994 - Peraturan Mengenai Pemberian Elaun dan Kemudahan Bagi Pengerusi Bukan Eksekutif, Timbalan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Pengarah Badan-badan Berkanun Persekutuan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12/1993 - Arahan-arahan Bagi Meningkatkan Kualiti Perancangan dan Kawalan Ke atas Pengurusan Syarikat-syarikat Kerajaan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11/1993 - Dasar Dan Garis Panduan Mengenai Bayaran Dividen Oleh Syarikat-syarikat Kerajaan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/1993 - Dasar dan Garis Panduan Mengenai Bayaran Bonus Oleh Syarikat-syarikat Kerajaan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9/1993 - Garis Panduan Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan Bagi Syarikat-syarikat Kerajaan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/1993 - Jawatankuasa Ketua Eksekutif Dalam Syarikat-syarikat Kerajaan Dan Syarikat-syarikat Yang Mempunyai Kepentingan Kerajaan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1990 - Caruman KWSP Untuk Pegawai Kerajaan Persekutuan dan Negeri/ Badan Berkanun Persekutuan dan Negeri/ Kuasa-kuasa Tempatan

 • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1989 - Perlantikan, Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi Lembaga dan Ketua Eksekutif Badan-badan Berkanun

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/1988 - Perlantikan Ketua Eksekutif Badan-badan Berkanun

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/1985 - Garis Panduan Mengenai Perlantikan dan Peranan Pegawai Kerajaan Sebagai Pengerusi, Ketua Eksekutif dan Ahli-ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Awam, Syarikat-syarikat Kerajaan/ Kepentingan Kerajaan

 • Akta 240 - Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1979 - Pelaksanaan Audit Dalam Di Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan