61000 - Cukai Langsung

Tujuan - merekodkan cukai dan duti berhubung terutamanya dengan ganjaran, emolumen atau untung bersih, yang dikenakan secara terus ke atas pembayar cukai dan terpaksa dibayar secara langsung kepada Jabatan Hasil Dalam Negeri atau Jabatan-jabatan Kerajaan yang lain. Termasuk:

61100 Cukai Pendapatan
61101 Cukai Pendapatan dan Tambahan Cukai Pendapatan Individu
61102 Cukai Pendapatan dan Tambahan Cukai Pendapatan Syarikat
61103 Cukai Pendapatan Petroleum
61104 Cukai Pendapatan Koperasi
61105 Cukai Pendapatan - Cukai Pegangan
61199 Cukai Pendapatan Yang Lain
   
61900 Cukai Langsung Yang Lain
61901 Cukai Pemindahan Syer
61902 Cukai Sewa Filem
61911 Duti Harta Pusaka
61912 Duti Setem
61913 Duti Atas Keuntungan Harta
61914 Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan
61915 Duti Pertaruhan dan Ambiltangan
61916 Levi Keluar
61999 Cukai Langsung Yang Lain