42000 - Pemberian Dalam Negeri

Tujuan - merekodkan pemberian, caruman dan subsidi yang dibayar kepada Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Sekolah-sekolah, Pusat Pengajian Tinggi, Perusahaan, Badan Berkanun dan Persatuan Kebangsaan Yang Tidak Bermotif Keuntungan. Termasuk:

42100 Pemberian dan Serahan Kepada Kerajaan Negeri
42101 Pemberian Mengikut Kiraan Kepala
42102 Pemberian Untuk Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri
42103 Serahan Sebahagian Cukai Eksport Timah, Bijih Besi dan Bijih Galian YangLain
42104 Pemberian Tahunan Kepada Sarawak
42105 Pemberian Tahunan Kepada Sabah
42106 Pemberian Pertambahan Hasil Persekutuan Kepada Negeri
42107 Pemberian Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (Penyelenggaraan Penguasa-penguasa Tempatan)
42108 Pemberian Tahunan Kepada Selangor Kerana Kehilangan Hasil Dalam Wilayah Persekutuan
42109 Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya Dewan Bandaraya
42110 Pemberian Berdasarkan Tahap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Kesejahteraan Hidup
42111 Pemberian Perkhidmatan
42112 Pemberian Perjanjian Kedah
42113 Pemberian di Bawah Senarai Bersama
42199 Pemberian dan Serahan Lain Kepada Kerajaan Negeri
   
42200 Pemberian Kepada Agensi-agensi Kerajaan
42201 Pihak Berkuasa Tempatan - Pemberian Modal
42202 Pihak Berkuasa Tempatan - Geran Pelancaran Kepada Pihak Berkuasa Tempatan
42211 Badan Berkanun - Pemberian Modal
42212 Badan Berkanun - Pemberian Mengurus
42221 Pemberian Khas Kepada Kementerian/Jabatan Kerajaan - Modal
42231 Pemberian Khas Kepada Kementerian/Jabatan Kerajaan -Mengurus
   
42300 Pemberian dan Bantuan Kepada Sekolah-sekolah dan Pusat Pengajian Tinggi
42301 Sekolah Rendah - Pemberian Modal
42302 Sekolah Rendah - Pemberian Mengurus
42303 Sekolah Rendah - Pemberian Lain
42311 Sekolah Menengah - Pemberian Modal
42312 Sekolah Menengah - Pemberian Mengurus
42313 Sekolah Menengah - Pemberian Lain
42321 Sekolah Teknikal dan Vokesyenal - Pemberian Modal
42322 Sekolah Teknikal dan Vokesyenal - Pemberian Mengurus
42323 Sekolah Teknikal dan Vokesyenal - Pemberian Lain
42331 Pusat Pengajian Tinggi - Pemberian Modal
42332 Pusat Pengajian Tinggi - Pemberian Mengurus
42333 Pusat Pengajian Tinggi - Pemberian Lain
42341 Sekolah Amanah - Pemberian Mengurus
   
42400 Bantuan Untuk Skim Pinjaman Buku-buku Teks
42401 Bantuan Untuk Skim Pinjaman Buku-buku Teks
   
42500 Pemberian Kepada Perusahaan
42501 Perusahaan Kewangan - Pemberian Modal
42502 Perusahaan Kewangan - Pemberian Mengurus
42511 Perusahaan Bukan Kewangan - Pemberian Modal
42512 Perusahaan Bukan Kewangan - Pemberian Mengurus
   
42600 Pemberian Kepada Kumpulanwang Amanah Kerajaan idak Termasuk Kumpulan Wang Penjelas Hutang
42601 Pemberian Modal
42602 Pemberian Mengurus
42603 Pemberian Lebihan Hasil
42604 PindahanDari Akaun Hasil Disatukan Ke Akaun Pinjaman Disatukan
   
42700 Pemberian Kepada Persatuan Kebangsaan Yang Tidak Bermotif Keuntungan
42701 Pemberian Modal
42702 Pemberian Mengurus
42710 Majlis Belia Malaysia (MBM) - Pemberian Modal
42711 Gabungan Persatuan-persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) - Pemberian Modal
42712 Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH) - Pemberian Modal
42713 Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia (MKPMKM) - Pemberian Modal
42714 Yayasan Kebajikan Negara (YKN) - Pemberian Modal
42715 Yayasan Kemanusiaan Malaysia (MHF) - Pemberian Modal
42716 National Council of Wowen's Organisation Malaysia (NCWO) - Pemberian Modal
42717 Majlis Pertubuhan Ibu-ibu Tunggal Malaysia - Pemberian Modal
42718 Persatuan Orang-orang Cacat Anggota Malaysia (POCAM) - Pemberian Modal
42719 Dignity and Services - Pemberian Modal
42720 Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM) - Pemberian Modal
42721 Persatuan Orang Pekak Malaysia (MFD) - Pemberian Modal
42722 Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM) - Pemberian Modal
42723 Persatuan Kanak-kanak Spastik Malaysia (PKSM) - Pemberian Modal
42724 Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia (POASM) - Pemberian Modal
42725 Malaysian Nature Society (MNS) - Pemberian Modal
42726 World Wide Fun For Nature Malaysia (WWF) - Pemberian Modal
42727 Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA) - Pemberian Modal
42728 Majlis Kebangsaan Persatuan-persatuan Warga Kanan Malaysia (NACSCOM) - Pemberian Modal
42729 Persatuan Orang-orang Buta Malaysia (MAB) - Pemberian Modal
42730 Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY) - Pemberian Modal
42731 Hospis Malaysia - Pemberian Modal
42732 Malaysian AIDS Council - Pemberian Modal
42733 The Befrienders, Kuala Lumpur - Pemberian Modal
42734 Majlis Kanser Malaysia (MAKNA) - Pemberian Modal
42735 Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) - Pemberian Modal
42736 Rating Agency Malaysia (RAM) - Pemberian Modal
42737 Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) - Pemberian Modal
42749 Lain-lain Persatuan - Pemberian Modal
42750 Majlis Belia Malaysia (MBM) - Pemberian Mengurus
42751 Gabungan Persatuan-persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) - Pemberian Mengurus
42752 Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH) - Pemberian Mengurus
42753 Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia (MKPMMKM) - Pemberian Mengurus
42754 Yayasan Kebajikan Negara (YKN) - Pemberian Mengurus
42755 Yayasan Kemanusiaan Malaysia (MHF) - Pemberian Mengurus
42756 National Council of Women's Organisation Malaysia (MHF) - Pemberian Mengurus
42757 Majlis Pertubuhan Ibu-ibu Tunggal Malaysia - Pemberian Mengurus
42758 Persatuan Orang-orang Cacat Anggota Malaysia (POCAM) - Pemberian Mengurus
42759 Dignity and Services - Pemberian Mengurus
42760 Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM) - Pemberian Mengurus
42761 Persatuan Orang Pekak Malaysia (MFD) - Pemberian Mengurus
42762 Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM) - Pemberian Mengurus
42763 Persatuan Kanak-kanak Spastik Malaysia (PKSM) - Pemberian Mengurus
42764 Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia (POASM) - Pemberian Mengurus
42765 Malaysian Nature Society (MNS) - Pemberian Mengurus
42766 World Wide Fun For Nature Malaysia (WWF) - Pemberian Mengurus
42767 Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA) - Pemberian Mengurus
42768 Majlis Kebangsaan Persatuan-persatuan Warga Kanan Malaysia (NACSCOM) - Pemberian Mengurus
42769 Persatuan Orang-orang Buta Malaysia (MAB) - Pemberian Mengurus
42770 Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY) - Pemberian Mengurus
42771 Hospis Malaysia - Pemberian Mengurus
42772 Malaysian AIDS Council - Pemberian Mengurus
42773 The Befrienders, Kuala Lumpur - Pemberian Mengurus
42774 Majlis Kanser Malaysia (MAKNA) - Pemberian Mengurus
42775 Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) - Pemberian Mengurus
42776 Rating Agency Malaysia (RAM) - Pemberian Mengurus
42777 Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) - Pemberian Mengurus
42778 Majlis Pembangunan Wanita Dan Keluarga (MPWKN) - Pemberian Mengurus
42779 Lain-lain Persatuan - Pemberian Mengurus
   
42800 Pemberian Subsidi
42801 Subsidi Pengangkutan - MAS
42802 Subsidi Pengangkutan - KTM
42803 Subsidi Bagi Baja Padi
42804 Subsidi Bagi Harga Padi
42805 Subsidi Bagi Harga Disel
42806 Subsidi Bagi LPG
42807 Subsidi Bagi Petroleum
42808 Subsidi Pampasan Tol
42809 Subsidi Bantuan Makanan Dan Makanan Tambahan
42810 Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak
42811 Subsidi Pelesen Awam - Industri Berorientasi Dalam Negeri
42812 Subsidi Pelesen Awam - Industri Berorientasi Eksport
42821 Subsidi Elektrik Kepada Industri Besar - Industri Berorientasi Dalam Negeri
42822 Subsidi Elektrik Kepada Industri Besar - Industri Berorientasikan Eksport
42831 Program Ternakan Haiwan (pembelian dan pemberian)
42832 Penyelenggaraan Program Ternakan(Termasuk gaji & upahan dan kos makanan)
   
42900 Pemberian dan Bantuan Untuk Kebajikan Masyarakat Termasuk Individu dan Keluarga
42901 Wang Saku
42902 Bantuan Pekerja Cacat
42903 Bantuan Penyaraan Kanak-kanak
42904 Bantuan Tanggungan Orang-orang Tahanan
42905 Bantuan Pelancaran
42906 Bantuan Orang-orang Tua
42907 Pemberian Kepada Pertubuhan Sukarela
42908 Bantuan Am
42909 Bantuan Sekolah
42910 Bantuan Bencana Alam
42911 Bantuan Latihan Belia
42912 Pemberian Kepada Sekolah-sekolah Kanak-kanak Cacat
42913 Peruntukan Khas Ahli-ahli Dewan Rakyat
42914 Skim Bantuan Penjagaan Orang Kurang Upaya (OKU)/Pesakit Kronik Terlantar
42922 Bantuan Kepada Banduan (Termasuk Gaji, Saguhati dan Pengangkutan)
42923 Skim Bantuan Orang Kurang Upaya (OKU) Tidak Berupaya Bekerja
42999 Pemberian dan Bantuan Lain