wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

 • Umum

  Apakah prinsip-prinsip perolehan kerajaan?

  1. Akauntabiliti awam (public accountability)
  2. Diuruskan secara telus (transparent)
  3. Nilai faedah yang terbaik (best value for money)
  4. Saingan terbuka (open competition)
  5. Adil dan saksama (fair dealing)

  Apakah kaedah-kaedah perolehan kerajaan?

  1. Perolehan melalui panjar wang runcit
  2. Perolehan melalui kontrak pusat
  3. Pembelian terus
  4. Perolehan melalui sebut harga
  5. Perolehan melalui tender (terbuka/terhad)

  Apakah had nilai perolehan melalui panjar wang runcit dan syaratnya?

  Had nilai perolehan melalui panjar wang runcit adalah tidak melebihi RM500.00 bagi satu resit pembelian. Perolehan melalui panjar wang runcit adalah untuk kegunaan segera.Tiada dokumen pembelian diperlukan (memadai dengan resit sahaja).

  Bagaimanakah maklumat mengenai perolehan Kerajaan boleh diperolehi?

  Maklumat tawaran perolehan Kerajaan secara tender boleh diperolehi melalui akhbar utama tempatan. Walau bagaimanapun, bagi maklumat tawaran secara sebut harga atau pembelian terus, syarikat boleh berhubung terus dengan Agensi Kerajaan berkenaan atau melihat papan kenyataan/laman web Agensi tersebut. Maklumat juga boleh diperoleh daripada laman web MyGovernment Portal dan MyPROCUREMENT portal.

  Bagaimanakah sesuatu syarikat/kontraktor layak dan boleh menyertai tender/sebut harga yang ditawarkan oleh Agensi Kerajaan?

  Syarikat perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah bidang kod yang berkenaan bagi membolehkannya menyertai tender/sebut harga untuk membekalkan bekalan/perkhidmatan. Bagi syarikat yang ingin menyertai tender/sebut harga yang melibatkan perolehan kerja, syarikat hendaklah berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan, Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) jika berkaitan / Pusat Pendaftaran Kontraktor-kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) / Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan.

  Apakah undang-undang dan peraturan kewangan berkaitan perolehan Kerajaan?

  1. Akta Acara Kewangan 1957 (Disemak 1972)
  2. Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120)
  3. Arahan Perbendaharaan
  4. Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan
  5. Pekeliling-pekeliling Kontrak Perbendaharaan
  6. Surat-surat Arahan Perbendaharaan

  Apakah dasar-dasar perolehan kerajaan?

  1. Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan melalui penggunaan bahan/barangan tempatan dan penggunaan sektor perkhidmatan tempatan;
  2. Mempertingkatkan keupayaan industri tempatan melalui pemindahan teknologi;
  3. Menggalakan penglibatan usahawan Bumiputera; dan
  4. Memelihara dan mempertahankan kepentingan dasar perolehan kerajaan bagi mencapai objektif nasional dalam menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi.

  Apakah Arahan-arahan Perbendaharaan berkaitan perolehan Kerajaan?

  Arahan-arahan Perbendaharaan berkaitan perolehan Kerajaan adalah Arahan Perbendaharaan (AP) 166 hingga 206 dan 229 hingga 300. Selain dari AP-AP tersebut, Pekeliling-Pekeling Perbendaharaan (PP), Surat-Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) dan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP) yang dikeluarkan dari semasa ke semasa juga hendaklah dirujuk.

  Jika Arahan Perbendaharaan, SPP atau PKP tidak dapat dipatuhi oleh kerana sebab-sebab tertentu, apakah tindakan yang perlu diambil?

  Semua agensi hendaklah mematuhi peraturan kewangan berkaitan perolehan. Sekiranya agensi tidak dapat berbuat demikian kerana sebab-sebab tertentu, agensi hendaklah mendapatkan pengecualian daripada Kementerian Kewangan (perolehan Persekutuan) atau Pegawai Kewangan Negeri (perolehan Negeri) terlebih dahulu.

  Bagaimanakah Pekeliling, Surat Pekeliling dan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan boleh diperolehi?

  Semua Pekeliling, Surat Pekeliling, Pekeliling Kontrak Perbendaharaan dan Surat Arahan Perbendaharaan boleh diperolehi melalui laman web Perbendaharaan di www.treasury.gov.my

  Apakah peraturan kewangan mengenai pelawaan kontraktor Gred G1 bagi kerja-kerja di bawah RM200,000?

  Semua kerja di bawah RM200,000 hendaklah dikhaskan untuk kontraktor Bumiputera Gred G1 yang berdaftar dengan CIDB dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Pendaftaran kontraktor Gred G1 adalah dilakukan mengikut daerah dan oleh itu hanya kontraktor dalam daerah berkenaan sahaja boleh ditawarkan kerja di bawah RM200,000.

  Apakah maksud setiap jenis item?

  Setiap jenis item merujuk kepada pembelian terus bekalan/perkhidmatan sehingga RM50,000 setahun dari mana-mana pembekal tidak kira sama ada pembekal berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada pembekal bertaraf Bumiputera atau tidak. Maksud setiap jenis item boleh ditafsirkan berdasarkan kepada contoh-contoh berikut:

  1. Pelbagai alat ganti yang boleh diperoleh daripada punca bekalan yang sama adalah satu jenis item.
  2. Item pelbagai saiz hendaklah ditafsirkan sebagai satu jenis item. Contoh pembelian pelbagai saiz paku (1 inci atau 1 ½ inci), cermin, kasut dan bendera.
  3. Set sofa yang merangkumi pelbagai jenis kerusi (sama ada kerusi 1 tempat duduk atau 3 tempat duduk) bersama meja, ditafsirkan kepada satu jenis item. Jika pembelian perabot terdiri daripada kerusi banquet dan set sofa, maka kerusi banquet dan set sofa boleh dianggap item yang berbeza. Walau bagaimanapun, jika kedua-duanya boleh dibeli daripada pembekal yang sama, ianya boleh ditafsirkan sebagai satu jenis item (perabot).
  4. Pembelian pelbagai toner ditafsirkan sebagai satu jenis item kerana boleh diperoleh daripada pembekal (satu punca) yang sama.
  5. Pembelian alatulis (pen, pensel, pembaris, gunting, stapler, pemadam, gam dan sebagainya) ditafsirkan sebagai satu jenis item.
  6. Pelbagai saiz kertas (A4, A3) dan kertas pelbagai warna adalah ditafsirkan sebagai satu jenis item.
  7. Komputer, printer, monitor, key board dan CPU adalah satu jenis item.
  8. Pelbagai ubat adalah satu jenis item.
  9. Bahan-bahan binaan seperti simen, kayu, papan, siling, paku adalah ditafsirkan sebagai satu jenis item.
  10. Pelbagai barangan elektrik seperti cerek, kipas angin, televisyen, radio, seterika, pengisar, peti sejuk adalah ditafsirkan sebagai satu jenis item kerana boleh diperoleh daripada pembekal (kedai elektrik) yang sama.
  11. Pembelian pelbagai jenis sayuran dan pelbagai jenis ikan juga adalah ditafsirkan sebagai satu jenis item kerana boleh diperoleh daripada satu pembekal (pasar) yang sama.

  Berapa lamakah dokumen tender/sebut harga perlu disimpan?

  Arkib Negara Malaysia (ANM) telah mengeluarkan Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan (JPRKP). Buku tersebut boleh dibeli atau diperoleh daripada laman web ANM. Mengikut muka surat 52 dan 53 JPRKP surat-menyurat mengenai perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja termasuk iklan, dokumen tender, jadual tender dan laporan tender/sebut harga boleh dilupuskan setelah tindakan telah selesai dan rekod dimusnahkan selepas tempoh simpanan 7 tahun setelah mendapat kelulusan ANM.

  Apakah sistem pendaftaran kontraktor kerja yang digunakan pada masa sekarang?

  Kerajaan telah memutuskan pelaksanaan Sistem Satu Pendaftaran Kontraktor (SSPK) mulai 15 Oktober 2012 dan seterusnya menyelaraskan semua pendaftaran kontraktor di bawah CIDB dan PKK. PKK masih berperanan untuk menyelia dan menguruskan pemberian taraf Bumiputera kepada kontraktor yang layak.

  Apakah sijil-sijil yang dikeluarkan oleh CIDB dan PKK?

  Dengan penguatkuasaan SSPK, sijil-sijil yang akan dikeluarkan oleh CIDB dan PKK adalah seperti berikut:

  1. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh CIDB;
  2. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB; dan
  3. Sijil Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK.

  Apakah gred serta had nilai kewangan yang berkuat kuasa bagi kontraktor kerja untuk perolehan Kerajaan?

  Gred dan had kewangan yang berkuat kuasa adalah seperti berikut:

  KONTRAKTOR KERJA BANGUNAN / AWAM / MEKANIKAL

  Gred Had Kewangan
  G1 RM200,000 dan ke bawah
  G2 Melebihi RM200,000 hingga RM500,000
  G3 Melebihi RM500,000 hingga RM1,000,000
  G4 Melebihi RM1,000,000 hingga RM3,000,000
  G5 Melebihi RM3,000,000 hingga RM5,000,000
  G6 Melebihi RM5,000,000 hingga RM10,000,000
  G7 Melebihi RM10,000,000

  KONTRAKTOR KERJA ELEKTRIK

  Gred Had Kewangan
  G1 Sehingga RM200,000 
  G2 Sehingga RM500,000
  G3 Sehingga RM1,000,000
  G4 Melebihi RM200,000 hingga RM3,000,000
  G5 Melebihi RM200,000 hingga RM5,000,000
  G6 Melebihi RM200,000 hingga RM10,000,000
  G7 Melebihi RM200,000 dan keatas

  Apakah kelayakan kontraktor kerja untuk mengambil bahagian dalam perolehan kerajaan?

  Kontraktor kerja hendaklah berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan untuk mengambil bahagian di dalam urusan perolehan kerja kerajaan. Untuk taraf Bumiputera, kontraktor perlu mempunyai Sijil taraf Bumiputera (STB) daripada PKK.

  Bolehkah kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) atau Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juru Perunding Sarawak (UPKJ) menyertai perolehan kerja?

  Kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) atau Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juru Perunding Sarawak (UPKJ) boleh menyertai perolehan kerja seperti berikut:

  1. Kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan PUKONSA atau UPKJ boleh dipelawa bersama-sama kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai SPKK untuk menyertai perolehan kerja yang menggunakan peruntukan Persekutuan di Semenanjung;
  2. Kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan UPKJ boleh dipelawa bersama-sama dengan kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai SPKK untuk menyertai perolehan kerja yang menggunakan peruntukan Persekutuan di Sarawak. Kontraktor kerja yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai SPKK juga boleh dipelawa untuk menyertai bersama-sama dengan kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan UPKJ bagi perolehan kerja yang menggunakan peruntukan Negeri di Sarawak; dan
  3. Kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan PUKONSA boleh dipelawa bersama-sama dengan kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai SPKK untuk menyertai perolehan kerja yang menggunakan peruntukan Persekutuan di Sabah. Kontraktor kerja yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai SPKK juga boleh dipelawa untuk menyertai bersama-sama dengan kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan PUKONSA bagi perolehan kerja yang menggunakan peruntukan Negeri di Sabah.

  Pihak berkuasa manakah yang menetapkan kriteria dan syarat pendaftaran kontraktor kerja?

  Kriteria dan syarat baru pendaftaran kontraktor kerja mengikut gred, kategori dan pengkhususan ditetapkan oleh CIDB.

  Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan mengenai pendaftaran kontraktor kerja, gred, kategori atau pengkhususan pihak mana perlu dihubungi?

  Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan mengenai pendaftaran kontraktor, Agensi boleh mendapat keterangan lanjut dengan merujuk kepada:

  1. Ketua Eksekutif
  2. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
  3. Tingkat 7, Grand Seasons Avenue
  4. No. 72, Jalan Pahang
  5. 53000 Kuala Lumpur
  6. 03-2617 0200
  7. 03-2617 0220
  8. Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  atau

  1. Pengarah
  2. Pusat Khidmat Kontraktor
  3. Kementerian Kerja Raya Malaysia
  4. Aras 5, Blok Menara
  5. No. 18, Persiaran Perdana, Presint 2
  6. 62652 Putrajaya
  7. 03-8880 5200
  8. 03-8880 5204
  9. Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Apakah peraturan yang perlu dipatuhi bagi perolehan bahan/barangan import?

  Agensi hendaklah menggunakan sepenuhnya bahan/barangan/perkhidmatan tempatan dalam perolehan masing-masing. Perolehan import hanya akan dipertimbangkan setelah dipastikan ianya tidak boleh diperolehi secara tempatan.

  Kelulusan pihak MITI hendaklah diperolehi terlebih dahulu bagi sebarang perolehan bahan/barangan import yang bernilai melebihi RM50 ribu. Agensi hendaklah memohon untuk mendapat pengesahan dan kelulusan MITI semasa peringkat perancangan perolehan lagi iaitu sebelum perolehan dilaksanakan.

  Perolehan bahan/barangan siap yang diimport yang berada dalam Negara (ex-stock) yang bernilai melebihi RM50 ribu perlu mendapat kelulusan Kementerian Kewangan terlebih dahulu sebelum perolehan bahan/barangan tersebut dibuat.

  Bahan/barangan yang bernilai melebihi RM200 ribu bagi satu kontrak yang dibenarkan diimport hendaklah dilaksanakan secara Free On Board (FOB) kecuali bagi perolehan ubat-ubatan (SPP 18/2002), perolehan perisian ICT yang diimport (SPP 16/2001) dan perolehan peralatan latihan, penyelidikan dan perubatan yang tidak melebihi RM5 juta bagi satu kontrak (SPP 10/2007).

 • Pendaftaran Pembekal

  Mengapakah pembekal perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan?

  Pembekal perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan untuk menyertai perolehan yang dipelawa secara sebut harga (nilai melebihi RM50,000 hingga RM500,000) dan tender (melebihi RM500,000). Walaupun demikian pembekal digalakkan berdaftar dengan Kementerian Kewangan untuk perolehan di bawah RM50,000.

  Bagaimanakah saya memohon untuk berdaftar dengan Kementerian Kewangan?

  Anda perlu melayari laman web: home.eperolehan.gov.my dengan mengklik rangkaian Pendaftaran Pembekal/Perunding.

  Apakah kadar bayaran untuk pendaftaran dengan Kementerian Kewangan?

  Kadar bayaran untuk pendaftaran dengan Kementerian Kewangan adalah sebanyak RM450.00 untuk tempoh tiga (3) tahun dengan maksimum sepuluh (10) bidang. Bagi setiap bidang tambahan bayaran tambahan sebanyak RM50.00 dikenakan.

  Mengapakah kelulusan permohonan pendaftaran mengambil masa?

  Jika maklumat/dokumen yang dikehendaki lengkap, permohonan dapat diproses dan diluluskan dengan cepat. Jika permohonan tidak lengkap, maklumat/dokumen tambahan diperlukan dan dari itu proses dan kelulusan akan mengambil sedikit masa.

  Di manakah borang permohonan pendaftaran boleh diperolehi?

  Semua permohonan hendaklah dibuat atas talian dan tiada borang manual dikeluarkan untuk permohonan pendaftaran dengan Kementerian Kewangan.

  Apakah jenis-jenis pendaftaran/permohonan?

  1. Permohonan Baru
  2. Permohonan Pembaharuan
  3. Permohoan Tambah Bidang
  4. Permohonan Taraf Bumiputera
  5. Permohonan Kemas Kini Profil

  Apakah faedah-faedah pendaftaran?

  1. Syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dapat menyertai perolehan yang dilaksanakan melalui sebut harga dan tender;
  2. Syarikat yang berdaftar dikecualikan daripada deposit tender;
  3. Syarikat boleh mempamerkan katalog dan harga dalam sistem ePerolehan dan meluaskan peluang pemasaran; dan
  4. Memudahkan Agensi Kerajaan untuk mempelawa sebut harga, tender atau membeli terus.

  Jika syarikat saya berdaftar dengan Kementerian Kewangan, adakah syarikat saya terjamin untuk peluang berurusniaga dengan jabatan Kerajaan?

  Tidak. Syarikat perlu bersaing dengan syarikat-syarikat lain bagi urusan sebut harga dan tender. Bagi pembelian terus agensi Kerajaan boleh beli terus daripada syaraikat yang berdaftar jika harga berpatutan.

  Saya difahamkan kalau kita kenal pegawai Perbendaharaan, mudah permohonan diluluskan?

  Tidak benar. Anda tidak perlu mengenali mana-mana pegawai Perbendaharaan untuk permohonan anda diluluskan. Anda cuma perlu memastikan permohonan anda lengkap serta memenuhi syarat-syarat pendaftaran dan permohonan anda akan diluluskan.

  Saya dengar kos untuk pendaftaran RM500.00 hingga RM5,000.00. Adakah ini benar?

  Tidak benar. Kadar bayaran untuk pendaftaran dengan Kementerian Kewangan adalah sebanyak RM450.00 untuk tiga (3) tahun dengan maksimum sepuluh (10) bidang. Bagi setiap bidang tambahan bayaran tambahan sebanyak RM50.00 dikenakan. Bayaran ini dikenakan setelah permohonan anda diluluskan. Walau bagaimanapun kos ini tidak termasuk kos untuk mendaftar syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

  Bilakah sijil akan dikeluarkan selepas permohonan diluluskan?

  Sijil akan dikeluarkan setelah permohonan diluluskan dan bayaran pendaftaran dijelaskan. Sijil secara fizikal tidak dikeluarkan lagi dan syarikat boleh mencetak sendiri sijil digital secara online.

  Apakah tindakan yang perlu diambil jika sijil pendaftaran hilang?

  Soal sijil pendaftaran hilang tidak lagi timbul kerana sijil digital boleh dicetak semula.

  Apakah tempoh untuk mendapat sijil ganti?

  Soal sijil ganti tidak timbul kerana sijil digital boleh dicetak sendiri.

  Saya tidak tahu menggunakan komputer untuk memohon pendaftaran secara atas talian. Apakah nasihat Kementerian Kewangan?

  Anda boleh meminta bantuan di kiosk ePerolehan di negeri-negeri yang berkenaan atau meminta mana rakan yang boleh menggunakan komputer untuk membantu anda.

  Adakah lawatan/audit ke premis akan dibuat untuk semua permohonan pendaftaran atau hanya untuk permohonan tertentu?

  Lawatan/audit ke premis akan dibuat untuk syarikat yang memohon bidang pembuat/khas atau taraf Bumiputera.

  Perlukah saya menyewa ruang pejabat untuk berdaftar dengan Kementerian Kewangan?

  Bagi bidang pembuat/khas pihak tuan perlu memiliki atau menyewa premis. Bagi bidang yang dibenarkan beroperasi daripada rumah kediaman, anda tidak perlu menyewa premis dan boleh menggunakan alamat rumah untuk perniagaan.

  Perlukah saya datang/hadir sendiri di Kementerian Kewangan di Putrajaya jika saya memohon untuk berdaftar dengan Kementerian Kewangan?

  Tidak perlu. Anda boleh memohon daripada rumah anda atau pejabat anda secara atas talian.

  Bolehkah saya memohon menambah bidang pada bila-bila masa atau saya perlu tunggu sehingga pembaharuan sijil?

  Anda boleh memohon untuk tambah bidang pada bila-bila masa selepas pendaftaran diluluskan.

  Apakah kadar bayaran untuk menambah bidang?

  RM50.00 bagi setiap bidang jika melebihi sepuluh (10) bidang.

  Adakah had maksimum bagi bilangan bidang?

  Pada masa ini tiada had maksimum bilangan bidang. Walau bagaimanapun, Kementerian Kewangan dalam perancangan menghadkan setiap syarikat hanya boleh berdaftar 30 kod bidang sahaja.

  Bilakah bayaran perlu dibuat?

  Bayaran hanya perlu dibuat setelah permohonan pendaftaran diluluskan secara tunai (pembayaran di kaunter) / cek / bank draf / kad kredit / kad debit.

  Berapa lamakah sijil pendaftaran berkuat kuasa?

  Tempoh kuat kuasa sijil pendaftaran adalah selama tiga (3) tahun.

  Bilakah saya boleh memohon untuk pembaharuan?

  Pembaharuan hendaklah dipohon tiga (3) bulan sebelum sijil pendaftaran tamat. Pembaharuan juga hendaklah dipohon secara atas talian (on-line).

  Adakah perlu saya telefon pegawai Perbendaharaan untuk mengetahui kedudukan permohonan saya?

  Tidak perlu. Status permohonan boleh disemak secara atas talian.

  Bolehkah saya memohon untuk mendaftar dan memohon untuk taraf Bumiputera sekaligus atau perlu perlu memohon secara berasingan?

  Anda perlu memohon untuk berdaftar terlebih dahulu dan kemudian baru memohon status Bumiputera secara berasingan.

  Bolehkah saya mengambil sendiri sijil pendaftaran di Kementerian Kewangan?

  Sijil fizikal tidak lagi dikeluarkan dan sijil digital boleh dicetak sendiri.

  Bagaimanakah sijil-sijil dihantar?

  Sijil-sijil tidak lagi dihantar kerana sijil digital boleh dicetak sendiri.

  Selepas berdaftar bolehkah saya menjual syarikat kepada orang lain?

  Setiap syarikat yang baru berdaftar tidak boleh mengubah ekuiti dan pengurusan selama enam (6) bulan daripada tarikh diluluskan. Ini bagi mengelakkan daripada penjualan syarikat. Adalah menjadi hasrat Kerajaan untuk berurusan dengan syarikat yang benar-benar menjalankan aktiviti perniagaan.

  Selepas mendapat kontrak bolehkah saya subkontrak kepada orang lain?

  Anda tidak boleh sub-kontrak keseluruhan kontrak atau mana-mana bahagian kontrak kepada mana-mana pihak tanpa kelulusan Kerajaan terlebih dahulu. Sebagai makluman syarikat dipilih berdasarkan penilaian dan dari itu sub-kontrak lazimnya tidak dibenarkan.

  Perlukah saya menghadiri kursus-kursus untuk berdaftar dengan Kementerian Kewangan?

  Anda tidak perlu menghadiri apa-apa kursus untuk berdaftar dengan Kementerian Kewangan.

 • Lembaga Perolehan

  Wakil BPK dalam Lembaga Perolehan A adalah diwajibkan. Bagi Lembaga Perolehan B, bolehkah wakil BPK hadir?

  Wakil BPK adalah salah seorang ahli yang telah dilantik oleh YBMK untuk menganggotai Lembaga Perolehan A dan peraturan menetapkan kehadiran wakil BPK adalah diwajibkan untuk menimbang semua tender melebihi RM20 juta. Bagi Lembaga Perolehan B, wakil BPK tidak dilantik oleh YBMK sebagai ahli. Dengan demikian, wakil BPPK tidak boleh hadir sebagai ahli Lembaga Perolehan B. Jika wakil BPPK hadir, ia cuma untuk memberi nasihat sahaja.Wakil BPK tidak boleh hadir semasa Lembaga Perolehan B membuat keputusan. Walau bagaimanapun, jika wakil BPK dilantik sebagai "salah seorang wakil jabatan lain untuk memberi sumbangan", maka kehadiran wakil BPK adalah sah dan wakil tersebut boleh memutuskan tender.

  Bolehkah Lembaga Perolehan A menimbang tender yang kurang daripada RM20 juta?

  Tidak boleh kerana Lembaga Perolehan A hanya boleh menimbang tender melebihi RM20 juta.

  Jika didapati keputusan Lembaga Perolehan B tidak sebulat suara, bolehkah tender dikemukakan untuk keputusan Lembaga Perolehan A?

  Tidak boleh. Semua keputusan Lembaga Perolehan yang tidak sebulat suara hendaklah dikemukakan Kementerian Kewangan untuk keputusan.

  Siapakah yang boleh melantik Lembaga Perolehan?

  Semua Lembaga Perolehan Persekutuan adalah dilantik oleh Menteri Kewangan dan semua Lembaga Perolehan Negeri dilantik oleh Menteri Besar/Ketua Menteri. Kementerian Kewangan akan menguruskan perlantikan Lembaga Perolehan Persekutuan setelah menerima cadangan daripada Kementerian-Kementerian.

 • Penamatan Kontrak

  Apakah langkah-langkah yang perlu diambil sebelum menamatkan sesuatu kontrak jika kontraktor/pembekal gagal memenuhi obligasi-obligasi kontrak?

  Sebelum menamatkan kontrak, peluang yang munasabah hendaklah diberikan kepada kontraktor yang gagal memenuhi obligasi kontrak. Ini termasuk mengadakan perjumpaan, memberi peringatan bertulis, amaran yang cukup dan mengeluarkan surat tunjuk sebab (show cause letter). Jika kontraktor tidak menjawab atau memberikan penjelasan yang tidak munasabah, maka tindakan menamatkan kontrak boleh diambil. Bagi membolehkan Kerajaan menamatkan kontrak, klausa penamatan kontrak hendaklah dimasukkan dalam semua kontrak supaya Kerajaan tidak berada dalam situasi yang menyulitkan bila pembekal atau kontraktor gagal memenuhi obligasi. Jika perlu, penamatan kontrak hendaklah dirujuk kepada Penasihat Undang-Undang Kementerian supaya urusan penamatan teratur dan untuk mengelakkan sebarang tindakan sivil terhadap Kerajaan.

 • Wang Pendahuluan

  Apakah syarat-syarat bagi bayaran wang pendahuluan bagi kontraktor kerja?

  Syarat-syarat dan kadar bayaran pendahuluan kepada kontraktor kerja adalah seperti berikut:

  1. Bayaran pendahuluan dibenarkan kepada kontraktor yang melaksanakan kerja-kerja yang dipelawa secara tempatan dan juga kepada kontraktor kerja secara design & build dan turnkey; dan
  2. Kadarnya adalah sehingga 25% daripada nilai kerja pembina (builder's work) atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah bagi pendahuluan kepada kontraktor utama. Sehingga 20% daripada nilai pakej kerja atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah bagi pendahuluan kepada Nominated Sub Contractor (NSC).

  Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum bayaran pendahuluan boleh dibayar?

  Bayaran pendahuluan boleh dibayar dengan syarat:

  1. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan;
  2. Bon pelaksanaan telah dikemukakan;
  3. Polisi-polisi insurans seperti yang ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan;
  4. Kontraktor mengemukakan Jaminan Bank atau Jaminan Insurans atau Jaminan Syarikat Kewangan atau Jaminan Bank Islam atau Jaminan Takaful atau Jaminan Bank Pembangunan yang sama nilainya dengan jumlah pendahuluan; dan
  5. Jaminan bagi kontraktor utama dan Nominated Sub-Contractor hendaklah dibuat secara berasingan dan mengikut nilai yang ditetapkan.

  Apakah arahan berkaitan pemungutan wang pendahuluan?

  Agensi hendaklah mendapatkan balik bayaran pendahuluan ini melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat kerja. Tempoh pembayaran balik ini tidak boleh melebihi keseluruhan tempoh kontrak. Pegawai Penguasa hendaklah mempastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya semasa projek siap pada tahap 75%. Bagi memastikan wang pendahuluan dikutip dengan teratur, satu Buku Daftar hendaklah diselenggarakan untuk mencatatkan semua kutipan balik.

  Apakah syarat-syarat bagi bayaran wang pendahuluan bagi kontraktor bekalan dan perkhidmatan?

  Syarat-syarat dan kadar bayaran pendahuluan kepada kontraktor bekalan dan perkhidmatan adalah seperti berikut:

  Perolehan Bekalan

  1. Bayaran pendahuluan boleh dibayar kepada kontraktor bekalan dan perkhidmatan dan kontraktor bertaraf pembuat tempatan;
  2. Kadarnya adalah sehingga 25% daripada nilai keseluruhan kontrak atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah;
  3. Kontraktor dikehendaki mengemukakan Jaminan Bank atau Jaminan Insurans atau Jaminan Syarikat Kewangan atau Jaminan Bank Islam atau Jaminan Takaful atau Jaminan Bank Pembangunan yang sama nilainya dengan jumlah pendahuluan; dan
  4. Agensi hendaklah mendapatkan balik bayaran pendahuluan ini melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat bekalan yang telah disempurnakan. Tempoh pembayaran balik ini tidak boleh melebihi keseluruhan tempoh kontrak.

  Bagi memastikan wang pendahuluan dikutip dengan teratur, satu Buku Daftar hendaklah diselenggarakan untuk mencatatkan semua kutipan balik.

  Perolehan Perkhidmatan

  1. Kadar wang pendahuluan adalah sehingga 15% daripada nilai keseluruhan kontrak atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah kepada pembekal perkhidmatan tempatan;
  2. Kontraktor dikehendaki mengemukakan Jaminan Bank atau Jaminan Insurans atau Jaminan Syarikat Kewangan atau Jaminan Bank Islam atau Jaminan Takaful atau Jaminan Bank Pembangunan yang sama nilainya dengan jumlah pendahuluan; dan
  3. Agensi hendaklah mendapatkan balik bayaran pendahuluan ini melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat perkhidmatan yang telah disempurnakan. Tempoh pembayaran balik ini tidak boleh melebihi keseluruhan tempoh kontrak.

  Bagi memastikan wang pendahuluan dikutip dengan teratur, satu Buku Daftar hendaklah diselenggarakan untuk mencatatkan semua kutipan balik. Bagi perolehan perkhidmatan perunding, perunding tidak layak diberi wang pendahuluan.

 • Penyediaan Spesifikasi

  Bagaimanakah spesifikasi boleh disediakan?

  Jawatankuasa Spesifikasi/Penentuan hendaklah ditubuhkan. Jawatankuasa Spesifikasi/Penentuan hendaklah terdiri dari sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan berkelayakan. Masa yang mencukupi hendaklah diberikan untuk Jawatankuasa tersebut menyediakan spesifikasi. Butiran spesifikasi/penentuan hendaklah jelas. Spesifikasi hendaklah tidak mengkhusus kepada jenama atau buatan tertentu, jika ini tidak dapat dielakkan ungkapan atau persamaan hendaklah digunakan. Bagi perolehan yang melibatkan teknologi maklumat atau permodenan rujukan perlu dibuat kepada MAMPU.

 • Tindakan Tatatertib Terhadap Pembekal Kontraktor

  Siapakah yang boleh mengambil tindakan tatatertib menyenarai hitamkan kontraktor atau pembekal yang enggan memulangkan Surat Setuju Terima selepas mereka dipilih dalam urusan tender dengan alasan harga bekalan telah naik dan sebagainya. Bolehkah Kementerian/agensi sendiri menyenarai hitamkan kontraktor/pembekal?

  Pihak berkuasa bagi pendaftaran pembekal untuk perolehan bekalan dan perkhidmatan adalah Kementerian Kewangan, manakala pihak berkuasa bagi pendaftaran kontraktor kerja adalah Pusat Khidmat Kontraktor dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Perkara ini telah dinyatakan dalam Arahan Perbendaharaan (AP) 184. AP 166.2(ix) juga memperuntukan jenis tindakan yang boleh diambil ke atas pembekal/syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Oleh yang demikian, pihak yang boleh mengenakan tindakan tatatertib termasuk menyenarai hitamkan pembekal/kontraktor adalah Kementerian Kewangan atau PKK/CIDB.

  Pihak Kementerian/agensi tidak boleh mengambil tindakan tatatertib terhadap pembekal atau kontraktor yang gagal menyempurnakan kerja dan sebagainya. Kementerian/agensi perlu melaporkan apa-apa kegagalan pembekal/kontraktor kepada Kementerian Kewangan/PKK/CIDB untuk tindakan seterusnya. Sila rujuk para 15.4.3 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1995. Sebagai makluman, jenis-jenis kesalahan dan hukuman yang boleh dikenakan ada dinyatakan dalam SPP tersebut.

  Apakah tindakan yang boleh diambil oleh Kementerian/agensi jika prestasi kontraktor atau pembekal tidak memuaskan, bekalan lewat dihantar atau kerja-kerja lewat/tidak disiapkan?

  Bagi apa-apa perolehan bekalan, perkhidmatan atau kerja, Kementerian/agensi oleh mengambil tindakan mengikut syarat-syarat kontrak jika pembekal atau kontraktor tidak memenuhi obligasi-obligasinya di bawah sesuatu kontrak. Sebagai contoh pembekal yang lewat menghantar bekalan boleh dikenakan denda dan kontraktor yang lewat menyiapkan kerja boleh dikenakan gantirugi yang ditentukan dan ditetapkan (LAD). Kementerian/agensi juga boleh mengambil tindakan menamatkan kontrak dan merampas bon pelaksanaan. Tindakan-tindakan ini boleh dilaksanakan oleh Kementerian/agensi sebagai Pentadbir Kontrak bagi kontrak-kontrak yang diikat oleh Kementerian/agensi dengan pembekal/kontraktor. Sila rujuk para 15.4.2 SPP Bil. 8 Tahun 1995.

  Perlukah pembekal/kontraktor dimaklumkan mengenai jenis-jenis kesalahan dan hukuman?

  Dalam pelawaan sesuatu tender/sebut harga, Kementerian/agensi boleh memaklumkan petender/penyebut harga secara umum mengenai jenis-jenis kesalahan dan hukuman yang boleh diambil terhadap petender/penyebut harga tetapi pihak berkuasa untuk mengambil tindakan dan mengenakan hukuman masih pihak berkuasa pendaftaran iaitu Kementerian Kewangan (bekalan dan perkhidmatan) atau PKK/CIDB (kerja).

  Apakah bentuk tindakan yang boleh diambil ke atas kontraktor/pembekal yang gagal mematuhi obligasi kontrak?

  Beberapa bentuk tindakan boleh diambil, antaranya ialah berdasarkan peruntukan yang terkandung dalam perjanjian kontrak dengan kontraktor/pembekal dengan agensi kerajaan berkenaan. Di samping itu, agensi boleh melaporkan ke Bahagian Perolehan Kerajaan (BPK) tentang perkara tersebut. BPK boleh mengambil beberapa tindakan seperti mengeluarkan surat amaran, menggantung pendaftaran, membatal pendaftaran dan menyenarai hitamkan ahli lembaga pengarah.

 • Denda/Liquidated And Ascertained Damages (Lad)

  Apakah yang dimaksudkan dengan Gantirugi Yang Ditentukan dan Ditetapkan (Liquidated and Ascertained Damages/LAD) dan dalam keadaan manakah syarikat boleh dikenakan LAD?

  LAD bermaksud satu denda/ganti rugi yang dikenakan kepada kontraktor/pembekal yang gagal memenuhi sesuatu obligasi kontrak yang telah ditetapkan dalam kontrak. Di antara kegagalan memenuhi obligasi kontrak yang boleh dikenakan tindakan LAD adalah seperti berikut:

  1. Kelewatan menyiapkan projek yang tidak mengikut jadual yang ditetapkan dalam kontrak berkenaan; dan
  2. Kelewatan membekal/gagal membekal atau mutu barang yang dibekalkan tidak mengikut spesifikasi dalam kontrak.

  Bagaimanakah denda boleh dituntut daripada kontraktor?

  Agensi hanya perlu menulis surat dengan butir-butir perkiraan denda dan meminta kontraktor bayaran dalam tempoh yang dinyatakan dalam klausa kontrak. Jika kontraktor gagal membayarnya, denda hendaklah dituntut dari bayaran kemajuan atau sebarang baki bayaran yang kontraktor berhak menerima.Sekiranya ini tidak dapat dilakukan, tuntutan hendaklah dibuat daripada bon pelaksanaan. Klausa mengenai denda dan cara Kerajaan boleh memperolehinya hendaklah dimasukkan dalam dokumen kontrak.

  Apakah tindakan yang boleh diambil jika setelah denda dikenakan, kontraktor gagal membayar denda, bon pelaksaaan telah dirampas tetapi ada lagi hutang untuk dikutip daripada kontraktor?

  Tuntutan sivil hendaklah diambil jika semua tindakan lain tidak berhasil.

  Bolehkah agensi mengenakan denda atau hanya Kementerian Kewangan sahaja yang berhak?

  Semua agensi adalah bertanggungjawab untuk mentadbir/mengurus kontrak masing-masing dan juga mengenakan denda bagi kontrak yang diuruskan olehnya. Walau bagaimanapun, agensi Kerajaan hendaklah memaklumkan kepada Perbendaharaan/Pusat Khidmat Kontraktor mengenai apa-apa denda/LAD yang dituntut dan diterima daripada pembekal/kontraktor.

  Apakah tindakan yang boleh diambil jika pembekal yang mendapat kontrak lewat menghantar bekalan yang dipesan?

  Rujuk kepada klausa dalam kontrak. Lazimnya, pembekal boleh dikenakan denda jika lewat bekal.

  Apakah tindakan yang boleh diambil jika bekalan yang dihantar oleh pembekal tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan?

  Rujuk klausa dalam kontrak. Agensi boleh menolak bekalan yang dihantar. Pembekal juga boleh diminta untuk menggantikan bekalan. Jika pembekal gagal menggantikan bekalan yang ditolak, potongan bayaran boleh dibuat. Sekiranya agensi terpaksa membeli daripada punca luar, perbezaan harga boleh dituntut daripada pembekal. Dalam keadaan di mana bekalan sudah digunakan dan tidak boleh dipulangkan semula, bayaran boleh dikurangkan berdasarkan penilaian.

 • Bayaran Kemajuan

  Apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebelum bayaran kemajuan boleh dibayar kepada kontraktor kerja sebelum kontrak ditandatangani?

  Bayaran kemajuan boleh dibayar kepada kontraktor kerja sebanyak 3 kali dalam tempoh 4 bulan pertama selepas keluarnya surat setuju terima tawaran dan sebelum perjanjian ditandatangani secara rasmi dengan syarat-syarat berikut:

  1. Kontraktor mengemukakan surat setuju terima tawaran yang telah ditandatangani;
  2. Bon Pelaksanaan dalam bentuk jaminan bank/jaminan insurans dan sebagainya yang ditetapkan dalam syarat kontrak dikemukakan oleh kontraktor; dan
  3. Segala polisi insurans kerja, tanggungan awam (public liability) PERKESO atau pun pampasan pekerja yang ditetapkan di dalam syarat kontrak dikemukakan oleh kontraktor.

  Bayaran kemajuan seterusnya hanya boleh dibuat selepas perjanjian kontrak yang rasmi ditandatangani.

 • Akaun Amanah KWIBK

  Apakah yang dimaksudkan akaun amanah KWIBK?

  Akaun Amanah Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan diwujudkan sebagai suatu kaedah bagi memberi perlindungan insurans terhadap barangan yang diimport oleh agensi Kerajaan. Insurans ini juga melindungi perjalanan pergi dan balik apabila barangan tersebut perlu dibaiki/diganti. Walau bagaimanapun, perlindungan ini tidak termasuk perjalanan barangan yang dilakukan oleh agensi kerajaan di dalam Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

 • Penglibatan Anak Syarikat Dalam Perolehan Kerajaan

  Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak syarikat/koperasi tidak dibenarkan memasuki tender/sebut harga badan induk?

  Syarikat-syarikat Anak Ekuiti Kerajaan, Koperasi, Tabung Kakitangan Kerajaan dan seumpamanya adalah dilarang menyertai sebarang perolehan yang diuruskan oleh Kementerian/Jabatan sendiri. Anak syarikat/koperasi tidak dibenarkan memasuki tender/sebut harga badan induk adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya pertelingkahan kepentingan (conflict of interest) di dalam perolehan bekenaan. Walau bagaimanapun, anak syarikat/koperasi dibenarkan menyertai tender/sebut harga agensi lain selain daripada badan induk.

 • Pelanjutan Kontrak

  Siapakah pihak berkuasa untuk perlanjutan kontrak?

  Pihak berkuasa untuk pelanjutan kontrak adalah Lembaga Perolehan yang telah menyetuju terima atau memutuskan tender asal.

  Apakah syarat-syarat bagi membolehkan sesuatu kontrak itu dilanjutkan?

  Perubahan atau pelanjutan tempoh kontrak bekalan/perkhidmatan bagi perolehan Persekutuan boleh diluluskan oleh pihak berkuasa yang meluluskan tender asal dengan syarat yang berikut:

  1. Kontrak masih berkuat kuasa (kontrak yang sudah tamat tempoh tidak boleh dilanjutkan);
  2. Tidak melibatkan perubahan kadar harga;
  3. Pelanjutan tempoh diberi sekali sahaja dan tidak melebihi 2 tahun; dan
  4. Tambahan kuantiti/nilai tidak melebihi 50% daripada kontrak asal tertakluk kepada maksimun RM5 juta dan dengan syarat jumlah tambahan ini dan nilai kontrak asal (jumlah terkumpul) tidak melebihi RM15 juta.

  Bolehkah pelanjutan masa dipertimbangkan untuk kontrak kerja?

  Lazimnya, pelanjutan masa bagi kontrak kerja tidak harus diberikan. Ini adalah kerana berkemungkinan tawaran oleh kontraktor tertentu dipilih kerana kontraktor berkenaan boleh menyiapkan projek lebih awal dan mungkin juga tawaran yang lebih tinggi dipilih dengan menggunakan alasan yang sama. Walau bagaimanapun, perlanjutan masa bagi menyiapkan sesuatu kerja boleh dibenarkan berpandukan kepada syarat-syarat kontrak. Pertimbangan biasanya boleh diberi berasaskan sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan oleh pihak kontraktor iaitu:

  1. Force Majeure;
  2. Kelewatan atau kerosakan yang disebabkan oleh mana-mana perkara luar jangka yang disebut dalam kontrak;
  3. Arahan yang diberi oleh Pegawai Penguasa yang mengakibatkan penangguhan projek;
  4. Kelewatan yang disebabkan oleh Pegawai Penguasa berpunca dari arahan, lukisan, penamaan sub-kontraktor/pembekal yang diperuntukkan dalam kontrak atau kelewatan yang disebabkan oleh Kerajaan dalam melaksanakan kerja kemahiran yang tidak menjadi sebahagian daripada kontrak;
  5. Kelambatan memberi milik tapak bina mengikut kontrak;
  6. Apa-apa tindakan yang berpunca dari penyatuan pekerja-pekerja setempat atau mogok atau tutup pintu; dan
  7. Kontraktor tidak berupaya kerana sebab-sebab yang tidak dapat dikawal dan diramalkan olehnya dengan munasabah.

  Bolehkah kontrak yang diuruskan melalui sebut harga dilanjutkan kontrak?

  Tidak boleh. Jawatankuasa Sebut Harga tidak diberi kuasa untuk melanjutkan kontrak.

 • Tempoh Tanggungan Kecacatan

  Apakah yang dimaksudkan dengan Tempoh Tanggungan Kecacatan?

  Tempoh tanggungan kecacatan adalah satu tempoh di mana kontraktor perlu memperbaiki apa-apa kecacatan yang dikenal pasti oleh pegawai penyelia selepas sesuatu kerja diperakukan siap. Semua perbelanjaan membaiki kecatatan hendaklah ditanggung oleh kontraktor dan tiada sebarang kos tambahan dikenakan kepada Kerajaan.

  Adakah tempoh masa tertentu bagi Tempoh Tanggungan Kecacatan?

  Tempoh tanggungan kecacatan bagi kontrak kerja adalah seperti yang berikut:

  1. Bagi kontrak kerja yang bernilai di antara RM10,000 hingga RM100,000, enam(6) bulan dari tarikh kerja diperakukan siap; dan
  2. Bagi kontrak kerja yang bernilai melebihi RM100,000 sekurang-kurangnya dua belas (12) bulan dari tarikh diperakukan siap. Bagi kerja-kerja elektrikal dan mekanikal tempoh waranti ke atas alat-alat dan logi-logi adalah dua belas (12) bulan tetapi dalam kes-kes tertentu oleh kerana kerumitan kerja, tempoh tanggungan kecacatan yang lebih lama daripada dua belas (12) bulan boleh dikenakan.

  Apakah obligasi kontraktor kerja dalam Tempoh Tanggungan Kecatatan?

  Dalam tempoh tersebut, kontraktor kerja hendaklah memperbaiki apa-apa kecacatan ke atas kerja yang telah disiapkan. Sekiranya kontraktor gagal berbuat demikian, perbelanjaan yang dikenakan untuk memperbaiki apa-apa kecacatan hendaklah dituntut daripada bon pelaksanaan.

  Apakah Tempoh Jaminan/Waranti Bagi Bekalan?

  Biasanya bagi bekalan, satu tempoh jaminan/waranti akan ditetapkan. Tempoh jaminan/waranti adalah bergantung kepada jenis dan kerumitan barang. Tempoh waranti pembuat adalah berbeza daripada tempoh waranti/jaminan oleh pembekal, jika pembekal bukan pembuat. Bagi kontrak bekalan, kontraktor hendaklah memperbaiki apa-apa kerosakan atau mengganti barang yang dibekalkan. Jika kontraktor tidak berbuat demikian, perbelanjaan untuk memberbaiki apa-apa kerosakan hendaklah dituntut daripada bon pelaksanaan. Jika kontraktor gagal mengganti barang yang ditolak penerimaannya, kos barang hendaklah dituntut daripada bon pelaksanaan.

 • Bon Pelaksanaan

  Apakah yang dimaksudkan dengan Bon Pelaksanaan?

  Bon Pelaksanaan ialah suatu bentuk jaminan yang perlu dikemukakan oleh kontraktor yang mendapat kontrak daripada Kerajaan, yang boleh dipegang oleh Kerajaan bagi melindungi kepentingannya dan memastikan kontraktor melaksanakan semua obligasi di bawah sesuatu kontrak.

  Adakah bon pelaksanaan diperlukan bagi semua kontrak atau kontrak bernilai melebihi RM50,000 sahaja?

  Bon pelaksanaan diperlukan untuk kontrak bernilai melebihi RM200,000.00 sahaja.

  Adakah kontrak yang bernilai di bawah RM200,000 dikecualikan daripada sebarang jaminan atau bon pelaksanaan?

  Kontrak yang bernilai kurang daripada RM200,000 tidak dikenakan syarat Bon Pelaksanaan. Jika kontraktor/syarikat gagal melaksanakan obligasinya di bawah kontrak, laporan perlu dibuat kepada Kementerian Kewangan / CIDB untuk tindakan tatatertib.

  Kontrak telah diadakan dengan pembekal yang berdaftar tetapi tiada bon pelaksanaan dikenakan. Jika pembekal berdaftar ini tidak memberikan perkhidmatan yang memuaskan, apakah tindakan-tindakan yang patut diambil?

  Pembekal hendaklah diberi surat peringatan dan jika perkhidmatan masih tidak memuaskan surat amaran dikeluarkan. Jika tiada kemajuan juga, kontrak hendaklah ditamatkan. Laporan hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk tindakan selanjutnya.

  Apakah bentuk-bentuk bon pelaksanaan yang boleh diterima untuk kontrak Kerajaan?

  Bon pelaksanaan boleh diberi dalam bentuk seperti berikut:

  1. Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh bank-bank berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia; atau
  2. Jaminan Insurans yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat insurans yang berlesen di bawah Akta Insurans 1996 yang beroperasi di Malaysia; atau
  3. Jaminan Syarikat Kewangan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia; atau
  4. Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh bank-bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 yang beroperasi di Malaysia; atau
  5. Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh pengendali takaful yang berdaftar di bawah Akta Takaful 984 yang beroperasi di Malaysia; atau
  6. Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan & Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB); atau
  7. Wang Jaminan Pelaksanaan (untuk kerja sahaja).

  Berapakah kadar bon pelaksanaan?

  Kadar bon pelaksanaan adalah seperti berikut:

  1. 2.5% daripada nilai kontrak bagi kontrak bekalan/perkhidmatan yang bernilai RM200,000.00 hingga RM500,000.00.
  2. 5% daripada nilai kontrak bagi kontrak bekalan/perkhidmatan yang melebihi RM500,000.
  3. Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan bermasa yang berkuatkuasa bagi tempoh dua (2) tahun atau lebih, peratus dan amaun bon pelaksanaan dikira mengikut anggaran nilai kontrak setahun sahaja. Walau bagaimanapun, bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa.
  4. 5% daripada nilai kontrak bagi kontrak kerja yang bernilai melebihi RM200,000.

  Berapa lamakah tempoh sah laku bon pelaksanaan?

  Tempoh sah laku bon pelaksanaan adalah seperti berikut:

  1. Perolehan Kerja: Dua belas (12) bulan selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan.
  2. Perolehan Bekalan: Dua belas (12) bulan selepas penghantaran terakhir atau tarikh tamat kontrak yang mana terkemudian.
  3. Perolehan Perkhidmatan: Dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat kontrak.

  Sebagai ganti untuk bon pelaksanaan, bolehkah jaminan koporat diterima untuk perolehan kerajaan?

  Tidak boleh. Rujuk bentuk bon pelaksanaan di atas.

  Kontraktor Syarikat Pembinaan MSN telah berjaya dipilih untuk projek membina sebuah sekolah di daerah Kemaman yang bernilai RM10 juta. Berapakah kadar bon pelaksanaan yang dikenakan?

  Kadar bon pelaksanaan yang dikenakan adalah sebanyak 5% (kadar untuk semua jenis kerja melebihi RM200,000.00).

  Bagaimanakah contoh pengiraan Bon Pelaksanaan bagi kontrak perolehan bekalan/perkhidmatan?

  CONTOH 1 (Bekalan/Perkhidmatan)
  Tempoh Kontrak 3 Tahun
  Nilai Kontrak RM 4.5 juta
  Kadar Bon (berdasarkan anggaran nilai satu tahun RM1.5 juta) 5%
  Jumlah (RM15 juta X 5%) RM750,000.00
  CONTOH 2 (Bekalan/Perkhidmatan)
  Nilai Kontrak RM800,000.00
  Tempoh Kontrak 2 Tahun
  Kadar Bon (berdasarkan anggaran nilai satu tahun RM400,000.00) 2.5%
  Jumlah (RM400,000.00 X 2.5%) (bukan RM800,000 X 5%=RM40,000 atau RM400,000 X 5% =RM20,000) RM10,000.00

  Bagaimanakah contoh pengiraan Bon Pelaksanaan bagi kontrak perolehan kerja?

  CONTOH 1 (KERJA)
  Tempoh Kontrak/Siap 3 Tahun /36 Bulan
  Nilai Kontrak RM 15 juta
  Kadar Bon (5% daripada nilai keseluruhan kontrak) 5%
  Jumlah (RM15 juta X 5%) RM750,000.00

 • Pentadbiran Kontrak

  Mengapakah pentadbiran kontrak yang sempurna diperlukan?

  Pentadbiran dan pengawasan kontrak memainkan peranan yang penting dalam perolehan Kerajaan bagi memastikan kontraktor memenuhi semua obligasinya di bawah kontrak yang ditandatangani. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pegawai untuk memastikan kerajaan mendapat nilai dan faedah maksimum untuk bayaran yang akan dibuat oleh kerajaan. Ia termasuk memastikan kualiti barangan yang dibekalkan menepati spesifikasi dalam kontrak atau jika perkhidmatan yang diberikan, perkhidmatan tersebut mengikut spesifikasi/kekerapan dan mengikut mutu yang telah dipersetujui. Bagi perolehan kerja, ianya hendaklah meliputi skop kerja yang ditetapkan dan dipersetujui dalam tawaran/kontrak. Di samping itu, bekalan hendaklah dibekalkan dalam tempoh yang telah dipersetujui dan jika kerja, maka kerja hendaklah disiapkan dalam tempoh yang telah ditawarkan atau ditetapkan dalam kontrak. Jika kontraktor lewat membekal atau lewat menyiapkan kerja, maka tindakan hendaklah diambil untuk mengenakan denda/LAD di mana berkenaan.

  Adakah Surat Niat yang dikeluarkan bukti kontrak ditawarkan kepada sesuatu pihak?

  Surat niat tidak mengikat Kerajaan kepada satu perjanjian kontrak dan tidak memberi implikasi bahawa satu kontrak telah wujud.

  Apakah yang dimaksudkan sebagai Surat Setuju Terima?

  Surat Setuju Terima ialah surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam dokumen tender, draf dokumen kontrak yang telah dikeluarkan terdahulu, syarat-syarat yang telah dipersetujui di dalam Surat Niat dan syarat-syarat lain yang telah dipersetujui. Surat Setuju Terima hendaklah dikeluarkan kepada kontraktor yang berjaya setelah semua rundingan selesai dan persetujuan dicapai. Apa-apa syarat dan perubahan yang telah dipersetujui dalam rundingan hendaklah dinyatakan dengan jelas dalam Surat Setuju Terima.

  Surat Setuju Terima ialah dokumen perundangan yang sah dan merupakan sebahagian daripada dokumen kontrak.

  Berapa lamakah tempoh yang ditetapkan untuk mengembalikan Surat Setuju Terima?

  Lazimnya, kontraktor hendaklah mengembalikan Surat Setuju Terima dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat tawaran tersebut. Tempoh lebih lama boleh diberikan tetapi hendaklah dihadkan kepada tempoh yang munasabah.

  Apakah format/bentuk Surat Setuju Terima?

  Surat Setuju Terima hendaklah dalam bentuk yang ditetapkan oleh Perbendaharaan. Sila rujuk SPP berkaitan yang masih berkuat kuasa (SPP Bil.5/2007).

  Adakah kontrak diikat antara Jabatan dengan kontraktor atau Kementerian dengan kontraktor?

  Di bawah Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Disemak 1973), semua kontrak adalah diikat bagi pihak Kerajaan dan oleh itu hendaklah dibuat atas nama KERAJAAN MALAYSIA.

  Siapakah yang boleh menandatangani kontrak bagi pihak Kerajaan?

  Kontrak boleh ditandatangani oleh YB Menteri atau pegawai yang diberi kuasa oleh YB Menteri yang berkenaan selaras dengan peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Disemak 1973).

  Semua Ketua Setiausaha Kementerian hendaklah mengenal pasti pegawai-pegawai yang sesuai untuk menandatangani kontrak dan memastikan penurunan kuasa dengan had-had kuasa secara bertulis telah diperolehi dengan sewajarnya daripada YB Menteri Kementerian berkaitan. Penurunan kuasa ini hendaklah dikaji semula setiap tahun dan dikemaskinikan. Hanya pegawai yang telah diturunkan kuasa sahaja boleh menandatangani kontrak.

  Adakah format/contoh untuk memberi/menurunkan kuasa untuk menandatangani kontrak?

  Format untuk memberi/menurunkan kuasa menandatangani kontrak adalah seperti di Jadual dalam Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120).

  Adakah kuasa menandatangani kontrak dikira mengikut nilai kontrak setahun atau nilai keseluruhan kontrak?

  Kuasa menandatangani kontrak meliputi nilai keseluruhan kontrak dan bukan nilai kontrak setahun.

  Apakah had nilai pegawai-pegawai yang diberi kuasa menandatangani kontrak.

  Penetapan had nilai kontrak adalah mengikut jumlah kontrak dan nilai kontrak. Jika terdapat banyak kontrak dengan nilai besar dan kecil; dan di peringkat Persekutuan dan Negeri, maka mungkin lebih ramai pegawai perlu diwakilkan kuasa untuk menandatangani kontrak. Sebagai contoh, kontrak mencuci pejabat, perkhidmatan keselamatan, potong rumput, sewa pejabat, sewa mesin fotostat dan lain-lain sesuai ditandatangani oleh pegawai yang bertanggungjawab ke atas perkhidmatan tersebut.

  Bolehkah kontrak kuantiti atau kontrak bermasa Kementerian/Jabatan lain ditumpang oleh agensi lain?

  Agensi lain boleh memperolehi bekalan barangan yang diperlukan dari kontrak kuantiti atau kontrak bermasa Kementerian/Jabatan yang telah mempunyai kontrak sebagai pengguna utama sesuatu barangan atau dari kontraktornya di atas syarat-syarat yang sama, dengan syarat:

  1. kebenaran diperolehi daripada Kementerian/Jabatan berkaitan;
  2. kelulusan Perbendaharaan atau Pihak Berkuasa Kewangan Negeri diperolehi terlebih dahulu; dan
  3. kontrak tidak melibatkan tambahan siling kontrak atau kuantiti (baki yang belum diperolehi oleh Kementerian/jabatan sahaja boleh dibeli oleh agensi yang menumpang).

  Perolehan tertentu telah dikhaskan kepada kontraktor Bumiputera atau Pembuat dan mereka telah diberi keutamaan harga. Walau bagaimanapun, kontraktor tersebut telah kehilangan taraf pembuat/Bumiputera semasa kontrak masih berkuat kuasa. Bolehkah tindakan diambil terhadap kontraktor berkenaan?

  Dalam kontrak sepatutnya ada klausa yang menyatakan dengan jelas bahawa kontraktor hendaklah sentiasa mengekalkan taraf Bumiputera/Pembuat dan jika pada bila-bila masa taraf tersebut gugur/hilang, kontrak secara automatik dianggap telah tamat atau boleh ditamatkan. Jika klausa tersebut dinyatakan dalam kontrak, tindakan boleh diambil untuk menamatkan kontrak dan merampas bon pelaksanaan.

  Kontraktor pada lazimnya tidak boleh sub-kontrak sebahagian, mana-mana bahagian atau keseluruhan kontrak kepada mana-mana pihak tanpa kelulusan Kerajaan. Terdapat kes-kes sub-kontrak telah berlaku. Bolehkah tindakan diambil terhadap kontraktor berkenaan?

  Dalam kontrak sepatutnya ada klausa yang menyatakan dengan jelas bahawa kontraktor tidak boleh sub-kontrak sebahagain atau mana-mana bahagian atau keseluruhan kontrak kepada mana-mana pihak tanpa kelulusan Kerajaan terlebih dahulu. Jika terdapat bukti bahawa sebahagian atau mana-mana bahagian atau keseluruhan kontrak telah disub-kontrakkan, tindakan boleh diambil untuk menamatkan kontrak serta merampas bon pelaksanaan. Justeru, agensi perlu memantau kontrak dan memastikan sub-kontrak tidak berlaku sepanjang tempoh kontrak.

  Apakah bentuk tindakan yang boleh diambil ke atas kontraktor/pembekal yang gagal mematuhi obligasi kontrak?

  Beberapa bentuk tindakan boleh diambil, antaranya ialah berdasarkan peruntukan yang terkandung dalam perjanjian kontrak dengan kontraktor/pembekal dengan Kerajaan. Tindakan yang biasa diambil termasuklah mengenakan denda/LAD dan menamatkan kontrak. Di samping itu, agensi boleh melaporkan ke Bahagian Perolehan Kerajaan (BPK), Kementerian Kewangan dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) tentang perkara tersebut. Dalam hal ini, BPK/PKK boleh mengambil beberapa tindakan seperti mengeluarkan surat amaran, menggantung pendaftaran, membatal pendaftaran dan menyenaraihitamkan ahli lembaga pengarah.

 • Tender

  Bolehkah sesuatu spesifikasi tender dibantah oleh petender?

  Petender boleh membuat bantahan terhadap sesuatu spesifikasi tender yang tidak adil atau dirasakan menjurus kepada sesuatu model atau jenama. Bantahan boleh dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen tender mula dijual bagi tender tempatan dan dalam tempoh 28 hari bagi tender antarabangsa.

  Berapa lamakah tempoh sah laku tender?

  Tempoh sah laku tender yang minima adalah selama 90 hari mulai daripada tarikh tawaran ditutup. Agensi perlu merancang agar keputusan dan tawaran dapat dibuat dalam tempoh sah laku tender berkenaan. Tempoh sah laku yang lama mungkin akan mengakibatkan harga lebih tinggi ditawarkan.

  Apakah sebab-sebabnya sesetengah tender dimenangi bukan oleh petender yang menawarkan harga yang terendah?

  Tidak dinafikan dalam keadaan tertentu sebilangan tender tidak dimenangi oleh petender yang menawarkan harga yang terendah. Ini adalah kerana selain daripada faktor harga, beberapa kriteria lain juga diambil kira. Antaranya ialah tawaran yang dikemukakan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, keupayaan petender memenuhi obligasi kontrak, kedudukan kewangan, pengalaman dan sebagainya. Oleh yang demikian, petender yang menawarkan harga yang terendah tidak semestinya dipilih sekiranya tawarannya tidak memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan.

  Bolehkah panggilan tender tempatan yang telah diiklankan untuk tempoh selama 21 hari dilanjutkan tempohnya kerana tender tersebut amat rumit seperti yang melibatkan pembangunan sistem komputer dan juga atas permintaan petender-petender?

  Tempoh minima notis tender tempatan adalah selama 21 hari, namun tempoh yang lebih panjang adalah digalakkan bagi tender-tender yang rumit seperti yang melibatkan sistem. Bagi tender yang sudah pun diiklankan, tarikh tutup tawaran tender bolehlah dilanjutkan dengan mengiklankan kembali tarikh tutup tender yang baru. Semua petender yang telah membeli dokumen tender juga hendaklah dimaklumkan mengenai lanjutan tempoh tersebut. Untuk mengelakkan lanjutan tarikh di masa akan datang, perancangan diperlukan dan tempoh yang sesuai ditetapkan pada pelawaan asal.

  Anda telah mempelawa tender untuk membina sebuah stor di luar pejabat dalam kawasan Jabatan anda. Setelah tender dibuka didapati ada 11 tawaran. Tawaran tertinggi adalah 499,800 dan tawaran terendah adalah 499,000. Bolehkah tawaran-tawaran ini dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Sebut Harga atau hanya Lembaga Perolehan boleh menimbangnya?

  Tawaran hendaklah dipertimbangkan oleh Lembaga Perolehan kerana tender telah dipelawa. Walau bagaimanapun, jika Lembaga Perolehan merujuk tawaran-tawaran tersebut untuk diputuskan oleh Jawatankuasa Sebut Harga, Jawatankuasa Sebut Harga boleh menimbangkannya.

  Berapakah tempoh notis minima untuk tender tempatan dan tender antarabangsa?

  Bagi tender tempatan, tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-kurangnya 21 hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. Sekiranya tender melibatkan taklimat/lawatan tapak/premis, sekurang-kurangnya 21 hari dari tarikh taklimat/lawatan tapak/premis yang mana terkemudian.

  Bagi tender antarabangsa, tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-kurangnya 56 hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. Sekiranya tender melibatkan taklimat/lawatan tapak/premis, sekurang-kurangnya 56 hari dari tarikh taklimat/lawatan tapak/premis yang mana terkemudian.

  Sebagai contoh, satu tender tempatan telah diiklankan pada 1 Jun 2012 dan dokumen tender mula dijual pada 4 Jun 2012 dengan tarikh lawatan tapak dijadualkan pada 7 Jun 2012. Untuk tender ini, tarikh tutup tender hendaklah tidak kurang 21 hari mulai daripada tarikh lawatan tapak (7 Jun 2012). Ini kerana lawatan tapak diadakan terkemudian daripada tarikh iklan dan tarikh dokumen tender mula dijual (4 Jun 2012).

  Adakah tempoh minimum 7 hari untuk sebut harga dan 21 hari untuk tender dikira mengikut hari secara berturut-turut atau hari bekerja?

  Tempoh tersebut hendaklah dikira secara berturut-turut.

  Apakah peraturan mengenai pengiklanan tender?

  Tender tempatan hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya (1) akhbar harian utama Bahasa Melayu. Manakala tender antarabangsa hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya (2) buah akhbar harian utama, iaitu (1) akhbar Bahasa Melayu dan (1) lagi akhbar Bahasa Inggeris. Agensi juga hendaklah memasukkan sesalinan kenyataan tender yang diiklankan ke dalam laman web Agensi masing-masing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www.malaysia.gov.my].

  Bagi tender kerja, Agensi juga dikehendaki untuk memasukkan iklan secara "online" ke dalam laman web Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB).

  Apakah maklumat yang perlu dimasukkan dalam iklan tender?

  Maklumat yang perlu dimasukkan termasuklah maklumat jabatan yang mempelawa tender, tajuk tender, syarat petender yang layak, tempat, tarikh dan masa dokumen dijual, harga dokumen, bayaran, cara dan kepada siapa bayaran dibuat, tempat, tarikh dan waktu tender diterima dan ditutup dan tarikh lawatan tapak, jika berkaitan.

  Apakah langkah-langkah yang perlu diambil ketika menjual dokumen tender?

  1. Menyediakan salinan dokumen tender yang mencukupi. Semua dokumen tender hendaklah dicatat nombor siri kawalan;
  2. Menyemak sijil pendaftaran syarikat dengan Kementerian Kewangan secara on-line melalui sistem ePerolehan (www.eperolehan.gov.my)/ PKK; dan
  3. Mencatatkan semua penjualan dengan butir-butir nombor siri dokumen, syarikat yang membeli, tarikhnya dan jumlah bayaran dan nombor resit yang dikeluarkan.

  Siapakah yang boleh membuka tender?

  Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender yang terdiri daripada 2 orang. Seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada seorang pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Perlantikan Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan.

  Apakah persediaan yang perlu untuk menerima tawaran tender?

  1. Menyediakan peti tender;
  2. Meletakan peti tender di tempat yang sesuai supaya tawaran mudah dimasukkan;
  3. Memastikan peti tender selamat;
  4. Melabelkan peti tender dengan mencatatkan nombor tender, perihal tender, tarikh dan waktu tutup;
  5. Peti tender hendaklah mempunyai dua kunci dan dipegang oleh dua (2) pegawai secara berasingan; dan
  6. Memasukkan semua tawaran yang diterima dalam peti tender.

  Apakah tugas Jawatankuasa Pembuka Tender?

  1. Membuka peti tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan di surat pelantikan;
  2. Memberikan nombor kod pengenalan bagi setiap tawaran;
  3. Mencatatkan nombor kod pengenalan bagi tiap-tiap lembaran tender;
  4. Menandatangan ringkas setiap lembaran yang mengandungi harga dan pindaan;
  5. Mengadakan Senarai Semakan untuk menyemak dokumen-dokumen yang disertakan bersama tawaran;
  6. Merekod pada borang jadual tender tarikh dan waktu tawaran dibuka dan tandatangan borang berkenaan;
  7. Menyediakan dua jadual. Satu jadual mengandungi nombor bilangan, kod petender, nama petender, harga tawaran, tempoh penyerahan/siap dan satu lagi jadual mengandungi nombor bilangan, kod petender,harga tawaran dan tempoh penyerahan/siap;
  8. Mengemukakan semua dokumen tawaran dan jadual tender kepada urusetia tender.

  Siapakah yang boleh melantik ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal?

  Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah dilantik oleh Ketua Agensi dan ahli-ahlinya terdiri daripada mana-mana pegawai-pegawai awam yang mahir dan berkebolehan/berkelayakan untuk menilai tender yang berkaitan.

  Bolehkan penilaian dibuat secara edaran?

  Tidak boleh. Penilaian hendaklah dibuat secara bermesyuarat.

  Bolehkah keputusan majoriti Lembaga Perolehan diterima?

  Tidak boleh. Semua keputusan Lembaga Perolehan hendaklah sebulat suara. Jika tidak sebulat suara, tender berkaitan hendaklah dikemukakan ke Kementerian Kewangan untuk pertimbangan dan keputusan.

  Tender terbuka telah dipelawa untuk pembelian sesuatu mesin. Setelah tender ditutup, didapati hanya satu tawaran. Bolehkan tawaran tersebut diperakukan kepada Lembaga Perolehan?

  Boleh, dengan syarat mesin berkenaan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan lulus penilaian. Dari segi urusan pelawaan tender, pembelian mesin tersebut secara tender terbuka telah dilaksanakan secara telus selaras dengan prinsip-prinsip perolehan. Walau bagaimanapun, jika mesin yang ditawarkan tidak memenuhi spesifikasi atau tidak lulus penilaian yang ditetapkan, maka tender perlu dipelawa semula.

  Perlukah Surat Niat dikeluarkan bagi semua perolehan secara tender?

  Tidak perlu. Jika tawaran diterima keseluruhannya tanpa sebarang pindaan, Surat Setuju Terima boleh terus dikeluarkan.

  Apakah syarat-syarat dan pihak berkuasa manakah yang boleh menimbang dan memutuskan tender terhad?

  1. Bagi perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja bernilai sehingga RM5 juta, pemilihan syarikat/kontraktor hendaklah diluluskan oleh Lembaga Perolehan Agensi A di kalangan sekurang-kurangnya 10 syarikat/kontraktor Bumiputera tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan bagi tender bekalan/perkhidmatan dan bagi tender kerja, perlu berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
  2. Bagi perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja bernilai melebihi RM5 juta hingga RM10 juta, pemilihan syarikat/kontraktor hendaklah diluluskan oleh Lembaga Perolehan Agensi A di kalangan sekurang-kurangnya 10 syarikat/kontraktor tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan bagi bekalan/perkhidmatan dan bagi tender kerja, perlu berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan.
  3. Bagi tender bekalan, Agensi hendaklah mempelawa tender di kalangan pembuat dan jika tiada pembuat, pembekal boleh dipelawa. Tender tidak boleh didipelawa bersekali di kalangan pembuat dan ppembekal. Jika bilangan pembuat/pembekal tidak mencukupi daripada bilangan minimum, maka pelawaan hendaklah dibuat di kalangan pembuat/pembekal yang berkenaan sahaja. Bagi tender kerja, jika bilangan kontraktor tempatan tidak mencukupi ianya boleh dibuka kepada kontraktor di negeri/daerah bersebelahan/berdekatan.

  Sebelum agensi mempelawa tender terhad, Agensi hendaklah menyediakan kertas pertimbangan kepada Lembaga Perolehan Agensi A untuk:

  1. mendapat kelulusan untuk mempelawa tender terhad; dan
  2. mendapat kelulusan senarai kontraktor yang akan dipelawa dalam urusan tender terhad.

  Setelah kelulusan diperolehi daripada Lembaga Perolehan A, tender terhad boleh dipelawa. Pertimbangan dan keputusan hendaklah dibuat oleh Lembaga Perolehan A. Bagi cadangan tender terhad yang melebihi RM10 juta, Agensi hendaklah memohon kepada Kementerian Kewangan dengan memberikan justifikasi untuk mempelawa tender terhad dan senarai kontraktor yang dicadang untuk dipelawa.

  Bolehkah harga tawaran petender dibetulkan oleh petender selepas tender ditutup?

  Secara prinsipnya, tawaran harga yang dibetulkan selepas tender ditutup tidak boleh diterima. Semua petender telah diberi masa yang mencukupi untuk mengemukakan tawaran masing-masing dan mereka sepatutnya lebih berhati-hati semasa mencatatkan sebarang harga dalam dokumen tawaran tender.

  Di samping itu, Jadual Harga telah ditandatangani oleh pegawai yang ditauliahkan dan adalah menjadi tanggungjawab beliau untuk mempastikan harga dicatatkan dengan betul. Selaras dengan prinsip dan peraturan perolehan Kerajaan, maka pembetulan tawaran harga daripada petender hendaklah ditolak dan pertimbangan tender hendaklah berasaskan tawaran harga tender yang asal.

  Apakah tempoh tutup minimum untuk tender terhad?

  21 hari.

  Bolehkah keputusan Lembaga Perolehan dibuat secara edaran?

  Lembaga Perolehan hendaklah bermesyuarat/bersidang dan keputusan secara edaran tidak dibenarkan kecuali untuk perolehan secara eBidding.

  Apakah tempoh untuk penilaian tender?

  Proses penilaian tender hendaklah dilaksanakan seboleh-bolehnya tidak melebihi tempoh tiga puluh (30) dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian.

  Apakah tatacara yang perlu dipatuhi untuk membatalkan tender?

  Sebelum membatalkan sesuatu tender kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah diperoleh terlebih dahulu. Setelah mendapat kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan tender boleh dibatalkan. Pembatalan tender hendaklah dimaklumkan kepada Lembaga Perolehan dengan menyatakan sebab-sebab pembatalan.

  Apakah perbezaan di antara tender terbuka dan tender terhad?

  Proses tender terhad adalah seperti proses tender terbuka dan dokumen tender terhad adalah seperti dokumen tender terbuka. Untuk urusan tender terhad spesifikasi masih perlu disediakan (dgn menubuhkan J/K Spesifikasi), dokumen tender disediakan, dokumen tender dijual, tawaran diterima dan ditutup tender (tempoh masih 21 hari), tawaran tender dinilai dan diputuskan oleh Lembaga Perolehan. Perbezaan tender terbuka dan tender terhad cuma adalah tender terbuka perlu diiklankan dalam akhbar manakala tender terhad tidak perlu diiklankan.

  Bagi tender terhad Kertas Pertimbangan hendaklah disediakan kepada Lembaga Perolehan untuk:

  1. memohon kelulusan mempelawa tender terhad dengan justifikasi bagi tender terhad; dan
  2. mencadangkan senarai pembekal/kontraktor yang dicadangkan dipelawa (sebanyak 10 pembekal Bumiputera bagi nilai sehingga RM5 juta - rujuk para 11.1 SPP Bil.9 Tahun 2009. Sila juga rujuk para 11.3).

  Setelah mendapat kelulusan Lembaga Perolehan (utk pelawa tender terhad dan 10 pembekal yang dicadangkan), tender terhad boleh dipelawa dengan menjemput 10 pembekal berkenaan membeli dokumen tender dan mengemukakan tawaran dan seterusnya tawaran diproses seperti tender terbuka. Semua tender terhad hendaklah diputuskan oleh Lembaga Perolehan 'A' Agensi (para 11.3 SPP 9/2009).

  Apakah tugas-tugas Jawatankuasa Pembuka Tender?

  Tugas-tugas Jawatankuasa Pembuka Tender adalah seperti berikut:

  1. Membuka peti tawaran pada tarikh dan waktu yang ditetapkan;
  2. Memberi nombor kod untuk setiap dokumen tawaran tender;
  3. Menandatangani ringkas pada lembaran yang menyatakan harga dan pada apa-apa pindaan tulisan atau taipan bertindih dalam tawaran tender;
  4. Merekod pada borang Jadual Sebut Harga dengan mencatatkan nama pretender, kod petender, harga yang ditawarkan, tempoh siap/tempoh penyerahan dan menandatangani borang tersebut;
  5. Memastikan bahawa tawaran harga dan tawaran teknikal telah dikemukakan dalam dua (2) sampul surat yang berasingan dan berlakri bagi tender bekalan dan perkhidmatan. Bagi tender kerja memadai tawaran dikemukakan dalam satu (1) sampul surat berlakri sahaja;
  6. Mengesahkan petender telah mengemukakan semua dokumen yang diperlukan seperti dalam Senarai Semakan; dan
  7. Jawatankuasa Pembuka Tender. juga boleh mencatatkan di Jadual Tender. jika petender tidak mematuhi syarat-syarat sebut harga seperti menawarkan tawaran alternatif, mencatat tanda pengenalan syarikat pada dokumen teknikal dan sebagainya.

  Penutupan peti tender pada waktu yang ditetapkan bukan merupakan tugas Jawatankuasa Pembuka Tender. Ia adalah sebahagian daripada tugas Urusetia Tender.

 • Sebut Harga

  Sebut Harga telah dipelawa untuk sesuatu perolehan. Tawaran terendah adalah RM518,600. Bolehkah tawaran sebut harga tersebut dipilih oleh Jawatankuasa Sebut Harga?

  Tidak boleh. Had nilai kuasa Jawatankuasa Sebut Harga adalah sehingga RM500,000 sahaja. Tawaran sebut harga tersebut hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Perolehan untuk dipertimbangkan.

  Anda adalah ahli Jawatankuasa Sebut Harga. Semasa Jawatankuasa Sebut Harga bersidang anda tidak bersetuju dengan Pengerusi dan seorang ahli lain mengenai pemilihan syarikat ABC untuk pengindahan kawasan luar pejabat. Bolehkah perolehan diteruskan dengan syarikat ABC kerana keputusan majoriti adalah untuk memilih syarikat ABC?

  Tidak boleh. Semua keputusan hendaklah sebulat suara. Keputusan majoriti adalah tidak mencukupi. Justeru, keputusan yang tidak sebulat suara hendaklah dirujuk kepada Lembaga Perolehan untuk diputuskan.

  Apakah kaedah pengedaran sebut harga? Selain daripada mengedarkan sebut harga apakah lagi tindakan yang perlu dibuat oleh jabatan?

  Pelawaan/notis sebut harga boleh dihantar secara terus kepada pembekal/ kontraktor yang berdaftar melalui Lampiran Q. Pelawaan/notis tersebut hendaklah dihantar melalui pos berdaftar atau serahan tangan. Di samping itu, bagi agensi yang mempunyai laman web, notis sebut harga boleh disiarkan dalam laman web. Jika dihantar melalui serahan tangan, bukti penghantaran dan penerimaan hendaklah disimpan. Satu daftar hendaklah diselenggarakan mengenai penghantaran sebut harga. Senarai syarikat yang dijemput dan syarikat yang mengemukakan tawaran hendaklah dijadikan lampiran pada kertas pertimbangan Jawatankuasa Sebut Harga. Agensi hendaklah menentukan bahawa cara yang sama digunakan bagi setiap urusan sebut harga. Salinan pelawaan sebut harga hendaklah juga dikirimkan kepada Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Malaysia (DPPM) di negeri masing-masing untuk membolehkan maklumat sebut harga disebarkan kepada ahli-ahlinya. Di samping mengedar notis sebut harga, notis pelawaan sebut harga juga hendaklah dipamer di papan kenyataan Kementerian/Jabatan sepanjang masa sehingga sebut harga ditutup. Sekiranya ada kontraktor/pembekal yang berminat, ia hendaklah dibenarkan mengambil bahagian.

  Apakah tempoh minimum untuk pelawaan/notis sebut harga?

  Tempoh minimum pelawaan sebut harga adalah sekurang-kurangnya tujuh (7) hari berturut-turut.

  Jabatan saya telah menjemput tujuh (7) syarikat untuk menyebut harga bagi membekal peralatan teknikal pejabat. Setelah sebut harga ditutup, terdapat hanya dua (2) syarikat yang telah mengemukakan tawaran. Bolehkah urusan memilih tawaran ini diteruskan?

  Boleh, kerana syarat mempelawa sekurang-kurangnya lima (5) sebut harga telah dipatuhi. Walau bagaimanapun, tawaran hendaklah memenuhi spesifikasi. Senarai syarikat yang telah dijemput dan yang telah dijawab hendaklah disertakan kepada Jawatankuasa Sebut Harga. Bukti serahan tangan atau bukti pos hendaklah diberikan sekali supaya Jawatankuasa Sebut Harga berpuashati dengan pelawaan sebut harga.

  Apakah maklumat yang perlu dimasukkan dalam notis sebut harga?

  Maklumat yang perlu dimasukkan di dalam notis sebut harga termasuklah nama dan alamat Jabatan yang mempelawa, tajuk sebut harga, syarat/kelayakan penyebutharga, bidang/kelas/kepala/sub kepala pendaftaran yang dikehendaki, tempat dan alamat sebut harga perlu dihantar, tarikh dan waktu sebut harga diterima dan ditutup. Sebut harga hendaklah dimasukkan dalam sampul surat berlakri dan ditulis nombor rujukan sebut harga.

  Bolehkah Jawatankuasa Sebut Harga memutuskan sebut harga bagi perolehan melalui peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan atau kuasanya terhad kepada peruntukan mengurus sahaja?

  Jawatankuasa Sebut Harga yang dilantik oleh Pegawai Pengawal boleh memutuskan mana-mana sebut harga tidak kira sama ada sebut harga adalah bagi perolehan daripada peruntukan belanja mengurus atau pembangunan. Adalah terpulang kepada Pegawai Pengawal semasa melantik Jawatankuasa Sebut Harga menetapkan had-had kuasa tertentu jika perlu.

  Siapakah yang boleh menganggotai Jawatankuasa Penilaian Harga?

  Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang, iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli, di mana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan dan Profesional atau setaraf.

  Apakah syarat-syarat untuk seseorang pembekal mengambil bahagian dalam urusan sebut harga yang dianggarkan bernilai RM90,000.00?

  Pembekal hendaklah mempunyai sijil/perakuan pendaftaran dengan Kementerian Kewangan dalam bidang dan kod bidang yang berkaitan. Pembekal juga hendaklah mempunyai sijil taraf Bumiputera.

  Apakah had nilai untuk sebut harga?

  Sebut harga bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja adalah tertakluk kepada had nilai seperti berikut:

  1. Perolehan Bekalan /Perkhidmatan
   • Had nilai umum sebut harga bagi perolehan bekalan/perkhidmatan adalah di antara RM50,000 hingga RM200,000
   • Perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM100,000 hendaklah dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya lima (5) pembekal/syarikat bertaraf Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan; dan
   • Perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai melebihi RM100,000 hingga RM500,000 hendaklah dipelawa daripada sekurang-kurangnya lima (5) pembekal/syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan terbuka kepada syarikat Bumiputera/Bukan Bumiputera.
  2. Perolehan Kerja-Kerja Kecil
   • Bagi perolehan kerja-kerja kecil atau pembaikan yang tidak mengubah struktur asal yang dianggarkan bernilai melebihi RM20,000 hingga RM100,000 perolehan bolehlah dibuat berdasarkan Jadual Kadar Harga Kejuruteraan Awam. Pemilihan kontraktor hendaklah dibuat secara adil seperti undian atau pusingan atau sebut harga di kalangan kontraktor Gred G1 yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK);
   • Bagi perolehan kerja-kerja kecil atau pembaikan yang tidak mengubah struktur asal dan yang tidak mempunyai Jadual Kadar Kejuruteraan Awam yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM500,000 Agensi hendaklah mempelawa sebut harga di kalangan kontraktor Gred G1 (sehingga RM200,000) dan Gred G2 (melebihi RM200,000 sehingga RM500,000) yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) jika berkaitan; dan
   • Bagi kerja-kerja bukan requisition yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM500,000 hendaklah dipelawa secara sebut harga di kalangan kontraktor Gred G1 (sehingga RM200,000) dan Gred G2 (melebihi RM200,000 sehingga RM500,000) yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) jika berkaitan. Agensi adalah dilarang memecah kecilkan perolehan bagi mengelakkan pelawaan sebut harga.

  Apakah borang yang boleh digunakan untuk mempelawa sebut harga?

  Sebut harga boleh dipelawa dengan menggunakan borang Lampiran Q kepada Arahan Perbendaharaan bagi bekalan dan perkhidmatan. Bagi kerja, borang/format JKR/JPS boleh digunakan. Borang-borang tersebut boleh diubahsuai mengikut keperluan Jabatan.

  Siapakah yang layak menyertai urusan Sebut harga?

  Kontraktor/pembekal yang layak menyertai urusan sebut harga adalah seperti berikut:

   1. Kerja: Bagi kerja sehingga RM200,000, kontraktor/syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di bawah Gred G1 dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK); Bagi kerja melebihi RM200,000 hingga RM500,000, kontraktor/syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di bawah Gred G2 Gred G1 (sehingga RM200,000) dan Gred G2 (melebihi RM200,000 sehingga RM500,000) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
   2. Bekalan/Perkhidmatan: Bagi sebut harga melebihi RM50,000 hingga RM100,000, pembekal/syarikat yang bertaraf Bumiputera dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang berkaitan. Bagi sebut harga melebihi RM100,000 hingga RM500,000, pembekal/syarikat (Bumiputera/Bukan Bumiputera) yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang berkaitan

  Berapakah bilangan minimum sebut harga yang perlu dipelawa?

  Bagi urusan perolehan, sekurang-kurangnya lima (5) pembekal/kontraktor hendaklah dipelawa bagi setiap urusan sebut harga. (Bagi urusan pelupusan sekurang-kurangnya sepuluh sebut harga hendaklah dipelawa - rujuk SPP Bil, 2 Tahun 1997).

  Bagaimanakah peti tawaran perlu disediakan?

  Peti tawaran hendaklah disediakan dengan dilabelkan tajuk sebut harga, tarikh dan waktu peti tawaran ditutup. Peti tawaran hendaklah dikunci dengan dua kunci yang berasingan dan anak kuncinya hendaklah dipegang oleh dua orang pegawai kanan yang berasingan.

  Bilakah peti tawaran perlu ditutup?

  Peti tawaran hendaklah ditutup pada waktu yang ditetapkan (12.00 tengahari) dan dilakri pada tarikh tutup sebut harga.

  Bilakah peti sebut harga perlu dibuka?

  Peti sebut harga hendaklah dibuka dengan secepat mungkin selepas sebut harga ditutup. Ketua Jabatan ketika melantik Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga secara bertulis hendaklah menetapkan tarikh dan waktu sebut harga perlu dibuka.

  Siapakah yang boleh membuka peti sebut harga?

  Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga yang dilantik oleh Ketua Jabatan secara bertulis.

  Siapakah yang boleh dilantik sebagai Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga?

  Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya dua (2) pegawai yang mana seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

  Apakah tugas-tugas Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga?

  Tugas-tugas Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga adalah seperti berikut:

    1. Membuka peti tawaran pada tarikh dan waktu yang ditetapkan;
    2. Memberi nombor kod untuk setiap dokumen tawaran sebut harga;
    3. Menandatangani ringkas pada lembaran yang menyatakan harga dan pada apa-apa pindaan tulisan atau taipan bertindih dalam tawaran sebut harga;
    4. Merekod pada borang Jadual Sebut Harga dengan mencatatkan nama penyebut harga, kod penyebut harga, harga yang ditawarkan, tempoh siap/tempoh penyerahan dan menandatangani borang tersebut:
    5. Memastikan bahawa tawaran harga dan tawaran teknikal telah dikemukakan dalam dua (2) sampul surat yang berasingan dan berlakri bagi sebut harga bekalan dan perkhidmatan. Bagi sebut harga kerja memadai tawaran dikemukakan dalam satu (1) sampul surat berlakri sahaja;
    6. Mengesahkan penyebut harga telah mengemukakan semua dokumen yang diperlukan seperti dalam Senarai Semakan; dan
    7. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga juga boleh mencatatkan di Jadual Sebut Harga jika penyebut harga tidak mematuhi syarat-syarat sebut harga seperti menawarkan tawaran alternatif, mencatat tanda pengenalan syarikat pada dokumen teknikal dan sebagainya.

  Penutupan peti sebut harga pada waktu yang ditetapkan bukan merupakan tugas Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga. Ia adalah sebahagian daripada tugas Urusetia Sebut Harga.

  Bolehkah sebut harga yang diterima lewat dibuka/dipertimbangkan?

  Sebut harga yang diterima lewat selepas tarikh dan waktu tutup tidak boleh diterima/dibuka atau dipertimbangkan.

  Siapakah yang boleh mempertimbangkan/membuat keputusan mengenai sesuatu sebut harga?

  Semua keputusan sebut harga hendaklah diputuskan oleh Jawatankuasa Sebut Harga yang dianggotai oleh tiga (3) orang ahli yang dilantik oleh Pegawai Pengawal. Jawatankuasa tersebut hendaklah dipengerusikan oleh Pemegang Waran Peruntukan atau mana-mana pegawai yang dilantik oleh Pegawai Pengawal.

  Bolehkah Jawatankuasa Sebut Harga membuat keputusan secara edaran tanpa bermesyuarat?

  Tidak boleh. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah bersidang. Perbincangan dan keputusan Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah dicatatkan dalam minit dan ditandatangani oleh Pengerusi dan ahli Jawatankuasa Sebut Harga. Asas-asas pemilihan tawaran yang dipilih hendaklah dicatatkan dengan jelas. Semua keputusan Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah sebulat suara.

  Apakah tindakan yang perlu diambil jika keputusan Jawatankuasa Sebut Harga tidak sebulat suara?

  Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga yang tidak sebulat suara hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Perolehan agensi berkenaan untuk diputuskan.

  Jika semua sebut harga yang diterima melebihi nilai RM500 ribu, bolehkah Jawatankuasa Sebut Harga menimbang dan membuat keputusan?

  Dalam keadaan di mana tawaran yang dibuat melalui urusan sebut harga melebihi nilai RM500 ribu, Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah membuat perakuan dan mengemukakan sebut harga berkenaan untuk pertimbangan dan disetuju terima oleh Lembaga Perolehan Agensi berkenaan.

  Bolehkah salah seorang ahli Jawatankuasa Sebut Harga terdiri daripada seorang yang bukan pegawai Kerajaan?

  Pengerusi dan semua ahli Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai Kerajaan yang tertakluk kepada Arahan-Arahan Perbendaharaan, Pekeliling Perbendaharaan, Surat-Surat Pekeliling Perbendaharaan dan Perintah-Perintah Am.

  Berapakah bilangan minimum pembekal/kontraktor yang perlu dipelawa untuk sesuatu urusan sebut harga?

  5 pembekal/kontraktor.

  Apakah tempoh untuk penilaian sebut harga?

  Proses penilaian sebut harga hendaklah dilaksanakan seboleh-bolehnya tidak melebihi tempoh empat belas (14) dari tarikh tawaran sebut harga dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian.

  Bolehkah tempoh sah laku sebut harga dilanjutkan?

  Tempoh sah laku sebut harga tidak boleh dilanjutkan. Jika tempoh sah laku tawaran telah tamat atau keputusan tidak dibuat dalam tempoh sah laku tawaran, sebut harga hendaklah dipelawa semula.

  Bolehkah kontrak yang diuruskan melalui sebut harga bernilai kurang daripada RM200,000.00 dilanjutkan?

  Tidak boleh, hanya kontrak yang bernilai melebihi RM200,000.00 boleh dilanjutkan.

 • Pembelian Terus

  Apakah had nilai pembelian terus dan syarat-syaratnya?

  Had nilai pembelian terus adalah sehingga RM50,000 bagi setiap jenis item bekalan atau perkhidmatan. Pembelian terus boleh dibuat daripada mana-mana pembekal yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera.

  Bolehkah pembelian terus sehingga RM50,000 dilaksanakan untuk semua jenis perolehan bekalan dan perkhidmatan?

  Pembelian terus sehingga RM50,000 boleh dilaksanakan bagi kebanyakan perolehan bekalan dan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, jika terdapat Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) atau Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP) atau Arahan Perbendaharaan tertentu yang menetapkan kaedah perolehan yang perlu dilaksanakan oleh Agensi atau pembelian dibuat melalui panel pembekal/pembekal tertentu, maka SPP/PKP/Arahan Perbendaharaan berkenaan hendaklah dipatuhi. Contohnya seperti perkhidmatan percetakan, pembekalan dan penyerahan buku-buku cetakan dan terbitan luar negara, tempahan tiket kapal terbang, pengangkutan barangan import dan sebagainya.

  Bagaimanakah untuk menentukan harga yang dikenakan bagi perolehan secara pembelian terus adalah harga yang berpatutan?

  Adalah menjadi kewajipan setiap pegawai yang menguruskan perolehan membuat kajian pasaran bagi memastikan harga bekalan atau perkhidmatan yang hendak diperolehi adalah berpatutan dan menguntungkan Kerajaan. Pegawai hendaklah menentukan tawaran harga bekalan atau perkhidmatan yang hendak diperolehi adalah berpatutan setelah mengambil kira kualiti, harga, kegunaan barang itu dan faktor-faktor lain yang berkaitan termasuk kos penghantaran, tempoh waranti, khidmat selepas jualan dan sebagainya. Sehubungan itu, kajian pasaran hendaklah dibuat terlebih dahulu bagi mendapatkan sebut harga secara tidak rasmi daripada beberapa pembekal/syarikat sebelum perolehan dilaksanakan. Walau bagaimanapun, sebut harga tidak rasmi tersebut tidak perlu dibuka, dijadualkan atau dipilih oleh Jawatankuasa Sebut Harga

  Bolehkah pembelian terus dibuat daripada pembekal yang sama?

  Selaras dengan prinsip-prinsip perolehan Kerajaan, perolehan secara pembelian terus hendaklah tidak tertumpu kepada pembekal yang sama/tertentu dan semua pembekal hendaklah diberi peluang yang sama.

  Apakah maksud setiap jenis item?

  Setiap jenis item merujuk kepada pembelian terus bekalan/perkhidmatan sehingga RM50,000 setahun dari mana-mana pembekal tidak kira sama ada pembekal berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada pembekal bertaraf Bumiputera atau tidak. Maksud setiap jenis item boleh ditafsirkan berdasarkan kepada contoh-contoh berikut:

  1. Pelbagai alat ganti yang boleh diperoleh daripada punca bekalan yang sama adalah satu jenis item.
  2. Item pelbagai saiz hendaklah ditafsirkan sebagai satu jenis item. Contoh pembelian pelbagai saiz paku (1 inci atau 1 ½ inci), cermin, kasut dan bendera.
  3. Set sofa yang merangkumi pelbagai jenis kerusi (sama ada kerusi 1 tempat duduk atau 3 tempat duduk) bersama meja, ditafsirkan kepada satu jenis item. Jika pembelian perabot terdiri daripada kerusi banquet dan set sofa, maka kerusi banquet dan set sofa boleh dianggap item yang berbeza. Walau bagaimanapun, jika kedua-duanya boleh dibeli daripada pembekal yang sama, ianya boleh ditafsirkan sebagai satu jenis item (perabot).
  4. Pembelian pelbagai toner ditafsirkan sebagai satu jenis item kerana boleh diperoleh daripada pembekal (satu punca) yang sama.
  5. Pembelian alatulis (pen, pensel, pembaris, gunting, stapler, pemadam, gam dan sebagainya) ditafsirkan sebagai satu jenis item.
  6. Pelbagai saiz kertas (A4, A3) dan kertas pelbagai warna adalah ditafsirkan sebagai satu jenis item.
  7. Komputer, printer, monitor, key board dan CPU adalah satu jenis item.
  8. Pelbagai ubat adalah satu jenis item.
  9. Bahan-bahan binaan seperti simen, kayu, papan, siling, paku adalah ditafsirkan sebagai satu jenis item.
  10. Pelbagai barangan elektrik seperti cerek, kipas angin, televisyen, radio, seterika, pengisar, peti sejuk adalah ditafsirkan sebagai satu jenis item kerana boleh diperoleh daripada pembekal (kedai elektrik) yang sama.
  11. Pembelian pelbagai jenis sayuran dan pelbagai jenis ikan juga adalah ditafsirkan sebagai satu jenis item kerana boleh diperoleh daripada satu pembekal (pasar) yang sama.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family